Úvodní strana > Projekty KK > Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

 Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

IROP logo
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
 
 
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 
Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
„Transformace PATA Hazlov“ -   cílem projektu je novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením.  V nově postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.
Dalším cílem projektu  bude  pořízení  nového  vybavení   (zařízení)  a  následné převedení uživatelů sociálních služeb do nového rodinného domku.  Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a  jeho   aktivní   zapojení  na  trh  práce  a   do společnosti.
 
Projekt je ve fázi: „fyzické realizace“
 
Datum  zahájení  stavby:    02/2018
 
Datum  ukončení  realizace  projektu:  30. 09. 2019
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 16 819 469,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (14 296 548,65 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (840 973,45 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1 681 946,90 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).
Indikátory  projektu
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí
kapacita služeb a sociální práce – 9 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba - chráněné bydlení)
Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz
 
Průběh realizace:
 
V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 2. 2018 se společností VARO, s.r.o., Cheb. Dne 5. 2. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě a následně byla zahájena samotná výstavba rodinného dvojdomku. Na stavbě probíhaly pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konaly se též pravidelné kontrolní BOZP. Dle smlouvy o dílo byla dne 28. 2. 2019 převzata od zhotovitele dokončená stavba a na stavbu byl vydán kolaudační souhlas. V současné době probíhá dodávka a montáž vybavení objektů. Na základě veřejné zakázky je vybraným dodavatelem instalován nábytek v podobě skříní, postelí, nočních stolků, sedacích souprav, jídelních židlí a stolů, psacích stolů a kancelářských křesel. Zároveň je každá domácnost vybavena televizním přijímačem.
 
Po celou dobu realizace byla stavba označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby byl instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie. Nyní je objekt označen trvalou pamětní deskou s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie.
   
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 15.4.2019 8:57