Úvodní strana > Projekty KK > Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

 Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

IROP logo

Název projektu: "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově"
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
 
 
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 
Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
"Transformace PATA Hazlov" - cílem projektu je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech "A, B" bude poskytována pobytová sociální služba "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a v domě "C" sociální služba "Chráněné bydlení", celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.
 
Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nových objektů. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.
 
Projekt je ve fázi "fyzické realizace".
 
Datum zahájení stavby: 2/2018
 
Datum ukončení realizace projektu: 29. 11. 2019
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:  28.224.490,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449,- Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).
Indikátory projektu (datum dosažení 29. 11. 2019):
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci - 3 zázemí (3 domy)
kapacita služeb a sociální práce - 16 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb - 2 služby (sociální služba - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení)
Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz.
 
Průběh realizace:
 
V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce k podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 2. 2018 se společností VARO, s.r.o., Cheb. Dne 5. 2. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě a následně byla zahájena samotná výstavba rodinných domků. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konají se též pravidelné kontrolní BOZP. V současné době v měsíci dubnu je stavba dokončována. Na základě smlouvy o dílo dojde k protokolárnímu převzetí dokončené stavby a na Městském úřadu v Aši bude zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
 
Na základě veřejné zakázky byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem nábytku společností KANONA a.s.. Nábytek  do těchto objektů je již částečně ve výrobě a v měsíci červnu bude instalován do rodinných domků.
 
Stavba je označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby je instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie.
 
 
 
 
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 15.4.2019 8:58