Úvodní strana > Projekty KK > Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

 Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši

 IROP logo
Název projektu: „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
 
Výzva č. 7: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování www.dotace.eu
 
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 
Žadatelem (příjemcem podpory):  Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
„Transformace PATA Hazlov“ -   Hlavním cílem projektu je výstavba dvou nových objektů (novostaveb) v obci Aš. Místem realizace projektu je obec Aš, dotčené pozemky: p.p.č.2242/1, ulice Všehrdova a p.p.č.1072/6, ulice Nedbalova. Objekty jsou jednopodlažní, zastavěná plocha každého z nich je 124m2. V každém se budou nacházet 2 individuální domácnosti po dvou uživatelích tj. (2+2)+(2+2). Dalším cílem je vybavení nových domů zařízením a vybavením, následné převedení uživatelů služeb do nových objektů a tím umožnění lidem v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí běžného společenství a žít běžným způsobem života. V nově vybudovaném zázemí bude poskytována služba chráněné bydlení. Podporovanou aktivitou je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Cílem je dosáhnout deinstitucionalizace pobytového zařízení takovým způsobem, aby sociální služby umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.  
 
 
Projekt je ve fázi „fyzické realizace“
 
Datum  zahájení  stavby:    04/2018
 
Datum  ukončení  realizace  projektu:  30. 09. 2019
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu: 10 415 005,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z  Evropské unie  prostřednictvím Integrovaného  regionálního operačního programu (8.852.754,25 Kč, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (520.750,25 Kč, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (1.041.500,50 Kč,  10  % z celkových způsobilých výdajů).
 
Indikátory  projektu:
 
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci – 2 zázemí
kapacita služeb a sociální práce – 8 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 1 služba (sociální služba - chráněné bydlení)
Bližší informace o realizaci projektu (fotodokumentace) naleznete na webových stránkách www.apdm.cz
 
Průběh realizace:
 
V rámci projektu došlo na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce dělené na části k podpisu smluv o dílo. Smlouvy o dílo byly podepsány dne 3. 4. 2018 se společností ZISTAV s.r.o. Samostatně byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu rodinného domku v ulici Nedbalova a další smlouva o dílo byla podepsána na výstavbu rodinného domku v ulici Všehrdova.  Dne 6. 4. 2018 došlo k protokolárnímu předání staveniště a následně byly zahájeny stavební práce. Došlo ke směrovému a výškovému vytýčení stavby, bylo zřízeno zařízení staveniště, vytyčeny inženýrské sítě.a následně byla zahájena samotná výstavba rodinných domků. Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zhotovitele, objednatele, budoucího provozovatele a technického dozoru stavby. Konají se též pravidelné kontrolní BOZP. V současné době v měsíci dubnu je stavba dokončována. Na základě smlouvy o dílo dojde k protokolárnímu převzetí dokončené stavby a na Městském úřadu v Aši bude zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu.
 
Na základě veřejné zakázky byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem nábytku společností KANONA a.s.. Nábytek  do těchto objektů je již částečně ve výrobě a v měsíci červnu bude instalován do rodinných domků.
 
Stavba byla označena tabulkou „Stavba povolena“ a na místě stavby byl instalován billboard povinné publicity s informacemi o projektu, jeho cílech a s informacemi o financování projektu z prostředků Evropské unie.
 
 
 
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Paprskářová
Datum poslední změny: 15.4.2019 9:03