ANKETA OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE

Registrační formulář :

(návrh je možné podat do 30.04.2023 23:59:59 včetně)

Základní informace o nominovaném

Jméno: *
Příjmení: *
Místo působení: *
Obor činnosti: *


Zdůvodnění návrhu nominace : *   
(stručný popis důvodů nominace; např. popis dlouhodobé činnosti, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy o rozvoj či propagaci kraje apod.)

Nominaci podává

Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
   (* - povinné položky)


Na základě Vámi podané nominace na akci ANKETA OSOBNOST KARLOVARSKÉHO KRAJE, dochází ke zpracování Vašich zadaných osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, za účelem vyhlášení dané ankety a případné Vaše pozvání na slavnostní vyhlášení. Dané údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, max. však 30 dní po slavnostním vyhlášení a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou dané osobní údaje zarchivovány a poté skartovány.

Poučení: nominující osoba má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že nominující zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.czJiří Heliks © 2018