ANKETA „OSOBNOSTI“ KARLOVARSKÉHO KRAJE

2020/2021

Registrační formulář :

(návrh je možné podat do 31.10.2021 23:59:59 včetně)

Základní informace o nominovaném

Jméno: *
Příjmení: *
Místo působení: *
Obor činnosti: *


Zdůvodnění návrhu nominace : *   
(stručný popis důvodů nominace; např. popis dlouhodobé činnosti, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy o rozvoj či propagaci kraje apod.)

Nominaci podává

Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
   (* - povinné položky)


Na základě Vámi podané nominace na akci „ANKETA „OSOBNOSTI“ KARLOVARSKÉHO KRAJE 2020/2021“, dochází ke zpracování Vašich zadaných osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, za účelem vyhlášení dané ankety a případné Vaše pozvání na slavnostní vyhlášení. Dané údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, max. však 30 dní po slavnostním vyhlášení a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou dané osobní údaje zarchivovány a poté skartovány.

Poučení: nominující osoba má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že nominující zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.czJiří Heliks © 2018