Jáchymov
Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov
Jáchymov

Jáchymov > Turistika > Hornické památky > Hornické památky
Hornické památky

V bývalém jáchymovském revíru lze lokalizovat několika set starých šachet a štol. Tvrdí se, že v době rozkvětu uranových dolů bylo možno sfárat v Abertamech a vyfárat až pod Klínovcem jámou Klement. Doly byly propojeny sítí chodeb dosahující v úhrnu kolem tisíce kilometrů!

Svornost - dosahuje hloubky 500 m, její chodby mají délku přes 100 km. Nyní jsou v provozu - čerpadla důlních vod a lázeňských pramenů. Obdobnému účelu slouží i jáma Josef pod silnicí na Nové Město. Mezi těmito šachtami jsou nejbohatší jáchymovské žíly na stříbro (Gescheiber, Kuh,Rosa von Jericho, Fundgruber - “Nálezná”, Hildebrand, Evangelist).

Ústí starých štol

 • Bockova - za novostavbami v ul. K lanovce - směřuje až k dolu Tomáš na Suché, dnes odvodňuje důl Bratrství
 • Leithund - takřka zasypaná při silnici na B. Dar nad městem) název podle “kvílivých “ důlních vozíků) Nálezná - ve dvoře za čp. 496 na náměstí
 • Bratrství - na levém břehu Klínoveckého potoka poblíž rekr. zařízení (slouží jako úložiště radioaktivního odpadu), důl zajímavý tím, že zde byla 375 m hluboká slepá jáma “Zdař Bůh”, název “slepá” naznačoval, že kolmá šachta neústila na povrch, ale strojovna a těžní věž byly skryty v podzemí, rudnina se vyvážela na povrch vodorovnou chodbou.
 • Rovnost - dnes chatová osada, kdysi důl Rudolf (podle císaře) pak Werner (podle profesora báňské akademie ve Freibergu), nový název až po 2. svět. válce. V blízkosti velký lágr. Jáma byla před zatopením nejhlubší šachtou v Jáchymově (její 12. patro bylo v hloubce 660 m).
 • Barbora - u silnice na Abertamy, zbytky hald
 • Údolí Eliášského potoka - zarostlé odvaly bývalých šachet, zbytky štol- ve stráních zbytky odvalů dolů Eva a Adam
 • Pomníček - na staré haldě (okraj lesa při silnici nedaleko restaurace Havlovka) připomíná tragickou událost, k níž došlo r. 1983, kdy pod závalem zahynul mladý sběratel minerálů, který se odvážil sestoupit pod zem. Staré doly jsou lákavé, ale velmi nebezpečné. Pokud v okolí města zahlédnete ústí nějaké štoly, nepokoušejte osud! Vyčkejte raději do doby, až bude otevřen hornický skanzen, který se snaží vybudovat nadšenci z jáchymovského hornického spolku “Barbora”

Vycházky za hornickou minulostí

a) od radnice kolem mincovny, po dřevěných schodech k dolu Svornost, pak po silnici (nebo prudkým stoupáním kamenitou cestou) na Nové Město (ze silnice je vidět zarostlé ohromné odvaly), dále po silnici na křižovatku u chaty Havlovka, pokračovat polní cestou stráněmi na Mariánskou. Původně osada, klášter, hornické sídliště z 50. let, nyní rekreační osada,moderní sociální ústav. U silnice před sociálním ústavem, kde stával od 18. st. kapucínský klášter, dosud patrná kamenná zeď klášterní zahrady.

zpět: - stejnou cestou

 • přes Popov nebo přes Popovskou horu - (neoznačeno) na zelenou a po ní do Jáchymova.
 • údolím pod Mariánskou vpravo do Zálesí a odtud po modré stoupáním přes býv. Rovnost do Jáchymova.
 • údolím přes Zálesí až na Eliáš (cesta vede po odvalu podél potoka) kde je skautská mohyla a kříž obětem lágrů 50. let, pak v blízkosti zbytků velké budovy tzv. “turba” (kompresorovna z let uranových dolů) neoznačenou silnicí - (místy i dlážděnou) vzhůru k dolu Rovnost
 • kolem hotelu Sibera na Nové Město a do Jáchymova.

b) od radnice Mathesiovou ul. k silnici na Boží Dar. Za městem vlevo u silnice ústí štoly Leithund, v zatáčce opustit silnici a nepohodlnou cestou (důsledky protržení hráze a povodně 1981) podél potůčku až k býv. Městskému rybníku ( původně sloužil k zadržení vody, kterou kdysi využívala hornická zařízení jak k propírání rud tak i jako zdroj energie - pohon na principu mlýnských kol) Pak lesní cestou k hájence Cihelny (poblíž Abertamské křižovatky). Odtud silnicí směrem k Novému Městu (podél bývalých dolů Nikolaj - vlevo, vpravo v lese Eduard - dnes areál zimních sportů) až na rozcestí nad Novým Městem nebo u Havlovky, odtud dolů do Jáchymova.