Jáchymov
Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov Jáchymov
Jáchymov

Jáchymov > Městský úřad > Odbory Městského úřadu > Odbory
Odbory

Organizační schéma Městského úřadu

MATRIKA

Jméno

činnosti

e-mail

Telefon

Dveře/posch.

Viková Annamarie

matrika

vikova@mestojachymov.cz

115

9/1

         Činnosti:

                         M.  Matrika, evidence obyvatel, výpisy z rejstříku trestů, tresty OPP

ODBOR HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ

Jméno

činnosti

e-mail

dveře/poschodí

Telefon

Hadrava Jan

vedoucí OHS

hadrava@mestojachymov.cz

16/2

353808130

Dlouhá Nicole Ing.

5.

dlouha@mestojachymov.cz

14/2

353808117

Hellmichová Eva

5.

hellmichova@mestojachymov.cz

14/2

353808133

Hynková Soňa

1.

hynkova@mestojachymov.cz

6/1

353808111

Kožušník Luboš

6.

kozusnik@mestojachymov.cz

11a/1

353808118

Peroutková Anna

7.

peroutkova@mestojachymov.cz

13b/2

353808134

Strnadová Adéla

3.

 strnadova@mestojachymov.cz

15/2

353808121

Šlehoferová Martina

4.

slehoferova@mestojachymov.cz

13/2

353808119

Trylčová Marie

2.

trylcova@mestojachymov.cz

4/1

353808120

Stanislav Stradiot

Správce

 

1/1

353808125

Činnosti:    

        Vedoucí - dotace, prodeje majetku města, investice

1.

Sekretariát starosty, pošta, úřední deska, zápisy z RM a ZM

2.

Přestupky, poplatky, pokladna, sociální dávky, hřbitov, komunální odpad

3.

Správní činnosti - (Drážní úřad, zvl. užívání komunikací, kácení nelesní zeleně, VHP), Investice malého rozsahu, Proinvestice, ÚPD (podklady), Obecně závazné vyhlášky,

4.

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA - pronájmy bytů, pozemků z majetku města, smlouvy, veřejné osvětlení 

5.

Finanční účtárna, ekonomika, mzdy, majetek města, pojištění, vymáhání pohledávek 

6.

Kontrola dodržování pořádku (vraky, odpadové hospodářství)

7.

Prodeje domů a bytů, věcná břemena, vstupy na pozemky

 

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 

Jméno

činnosti

e-mail

Telefon

Dveře/posch.

Krejčová Lýdia

vedoucí

krejcova@mestojachymov.cz

129

10/1

Rothe Michael

S.

rothe@mestojachymov.cz     132         10/1
Punčochářová Anna 

S.

puncocharova@mestojachymov.cz

116

 10/1

Činnosti:

S.

Povolování staveb, kolaudace a změny využ. staveb, územní řízení, dozor 

 

Agendy úřadu Městský úřad Jáchymov

 • Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území. (Drážní úřad)
 • Pronajímá bytové a nebytové prostory 
 • Pronajímá hrobová místa 
 • Provádí inventarizace svého majetku a majetku příspěvkových organizací zřízených městem
 • Provádí kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Provádí specializovaný státní dozor nad dodržováním povinností, vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu. (Drážní úřad)  
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa 
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Přijímá žádosti o povolení k připojení na komunikace
 • Přijímá žádosti o zvláštní užívání komunikace 
 • Připravuje nebo realizuje jednotlivé investice a zajišťuje dokumentaci pro stavební řízení
 • Připravuje výběrová řízení investičních akcí po věcné stránce.
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vede přestupkové řízení a ukládá finanční postih
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky 
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vydává vnitřní předpisy nebo jiné předpisy nebo normy úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů. (Nařízení, OZV, opatření obecné povahy)
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
 • Zajišťuje agendu v oblasti VHP
 • Zajišťuje agendy nedoplatků 
 • Zajišťuje majetkovou správu (nabývání, pronájmu a prodeje) 
 • Zpracovává návrhy smluv při správě majetku a provádí výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů
 • Zajišťuje dílčí podklady ve věcech pořizování územně plánovací dokumentace
 • Zajišťuje výkon státní správy

Matrika

 • Provádí zápisy do knihy manželství
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá doklady k uzavření manželství  
 • Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
 • Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 • Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
 • Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)  
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 • Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 • Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 • Vydává oddací listy
 • Vydává osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťuje státní občanství České republiky
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • Vydává rodné listy
 • Vydává úmrtní listy
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Stavební úřad

 • Nařizuje odstranění stavby
 • Nařizuje pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby
 • Nařizuje provádění nezbytných úprav
 • Nařizuje provádění udržovacích prací
 • Nařizuje provedení neodkladné zabezpečovací práce
 • Nařizuje vyklizení stavby
 • Oznamuje stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • Oznamuje zahájení stavebního řízení, nařizuje ústní jednání a místní šetření
 • Oznamuje zahájení územního řízení a nařizuje ústní jednání a místní šetření
 • Provádí státní stavební dohled
 • Přijímá návrhy nebo sám zahajuje a vede územní řízení
 • Přijímá ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydává povolení na jeho umístění
 • Přijímá ohlášení stavebnímu úřadu
 • Přijímá žádosti na odstranění stavby a povoluje odstranění stavby
 • Přijímá žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku
 • Přijímá žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, vydává rozhodnutí k předčasnému užívání
 • Přijímá žádosti na provádění terénních úprav a povoluje provádění terénních úprav
 • Přijímá žádosti na změnu stavby před dokončením a vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením
 • Přijímá žádosti na změnu územního rozhodnutí a vydává rozhodnutí o novém územním rozhodnutí
 • Přijímá žádosti o kolaudační souhlas
 • Přijímá žádosti o stavební povolení
 • Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu
 • Vede stavební řízení
 • Vydává kolaudační souhlas
 • Vydává rozhodnutí o změnách v užívání staveb
 • Vydává souhlas ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu
 • Vydává souhlas s ohlášenou stavbou
 • Vydává stavební povolení
 • Vydává územní rozhodnutí
 • Vyzývá k odstranění nedostatků v projektové dokumentaci
 • Vyzývá k odstranění závad na stavbě, nařizuje zastavení stavebních prací na stavbě