Úvodní strana > Kultura > Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

 Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje

Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje (dále jen "koncepce")   představuje střednědobý strategický dokument, který naznačuje, jakými směry se bude rozvíjet lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji.
Koncepce byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 62/02/19.
 
Jedná se o první koncepci, která se věnuje tématu balneologie. Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje byla vytvořena v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018 – 2019“, registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108. Koncepci zpracovala společnost MEPCO, s.r.o., zadavatel je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
 
Vznik IP - odborné platformy profesionálů z oblasti lázeňství a balneologie – zástupců lázeňských provozů, veřejné zprávy, soukromého sektoru atd. byl iniciován v roce 2018 Ing. arch. Vojtěchem Frantou. Na pravidelných schůzkách byly definovány problémy z oblasti balneologie a lázeňství, možné způsoby nápravy a byly diskutovány jednotlivé části koncepce. Do IP se zapojily např. tyto subjekty: Lázně Františkovy Lázně, a.s., BIKV, o.p.s., Imperial Karlovy Vary, a.s., AQUAFORUM, a.s., MEDISPA, Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, VÚB Mšené – lázně, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných lázní ČR, Lázně Jáchymov, Český inspektorát lázní a zřídel MZ ČR, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch, Alžbětiny Lázně, a.s., Františkovy Lázně IMPERIAL a.s., Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Monti Spa a.s. Františkovy Lázně, Léčebné lázně Lázně Kynžvart, KARP, p.o.
 
Koncepce byla zpracovaná v souladu se strategickými dokumenty Karlovarského kraje a je rozčleněna do tří základních částí – analytické, návrhové a implementační části.
 
V rámci analytické části byly realizovány řízené rozhovory s osobami, které byly vybrány ve spolupráci  se zadavatelem, bylo provedeno zpracování dat z předchozích jednání a zpracování dat z veřejně dostupných zdrojů včetně komparace vybraných ukazatelů s ostatními kraji. Výstupem analytické části byla SWOT analýza a východiska pro návrhovou část.
 
Návrhová část byla zpracována na základě východisek z analytické části. Zpracovatel vypracoval první návrh strategické části respektující vizi stanovenou zadavatelem. Následně bylo provedeno elektronické připomínkování první verze návrhové části ze strany členů IP a zapracování těchto připomínek ze strany zpracovatele, který dále rozpracoval popisy cílů a projednal na IP.
 
V implementační části, která byla rovněž projednána na IP, je ustanoveno organizační zajištění implementace na principu partnerství, naplňování a hodnocení plnění koncepce jakož i stanoveny postupy pro aktualizaci a evaluaci koncepce.
 
 
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková
Datum poslední změny: 13.3.2019 8:13