UNESCO

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbližování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti.
Československá republika patřila mezi dvacet původních zakládajících členů, kteří na konferenci v Londýně dne 16. listopadu 1945 přijali Ústavu UNESCO, jež vstoupila v platnost 4. listopadu 1946. Česká republika vstoupila do UNESCO dne 22. února 1993.
 
V roce 1972 přijaly členské země UNESCO Úmluvu o světovém dědictví, která doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a která směřuje k identifikaci, ochraně, obnově prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly pracovat v roce 1976. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami. O zápisu do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Ve svých rozhodnutích se Výbor opírá o odborná stanoviska poradních organizací. V oblasti kulturního dědictví je tímto orgánem ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - Mezinárodní rada pro památky a sídla.
 
Základním principem výběru památek do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost.
 
Pro zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více ze stanovených kritérií, splňují požadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti.
 
V současné době čítá Seznam světového dědictví 1092 památek – z toho je 845 památek kulturních, 209 přírodních a 38 smíšených (tj. s kulturními i přírodními hodnotami). Najdeme je v 167 zemích. Česká republika má na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno dvanáct památek. 18 dalších je vedeno na tzn. Indikativním seznamu. Indikativní seznam je seznamem takových statků, které členský stát Úmluvy o ochraně světového dědictví plánuje nominovat k zápisu na Seznam světového dědictví během příštích let. 
 
V Karlovarském kraji se nachází následující statky, vztahující se k UNESCU:
Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková
Datum poslední změny: 27.2.2019 9:54