Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Dopad správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb.,

 Dopad správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb.,

na činnost územních samosprávných celků - po 1.1.2006

  •    Určení okruhu „oprávněných úředních osob“

Oprávněná úřední osoba

Oprávněnou úřední osobou je ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 úřední osoba oprávněná vnitřními předpisy správního orgánu k provádění úkonů tohoto správního orgánu v řízení nebo pověřená vedoucím správního orgánu.

 

Dle nové právní úpravy například oprávněná úřední osoba např.

a) podepisuje rozhodnutí

b) podepisuje protokol (§ 18 odst. 3),

c) provádí opravy zřejmých nesprávností protokolu, kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech (§ 18 odst. 5),

d) určuje způsob doručování (§ 19odst. 4),

e) má právo vyzvat účastníka řízení nebo jeho zástupce k prokázání totožnosti (§ 36 odst. 4), podepisuje oznámení o zahájení řízení z moci úřední (§ 46 odst. 1).

f) řadu pravomocí a povinností má pak ze zákona oprávněná úřední osoba při provádění exekuce, resp. samotném výkonu exekuce (odebrání movité věci - § 119 odst. 4;  § 121, § 122, § 123, provádí osobní prohlídku a prohlídku bytu a jiných místností - § 126….).

g)  dále oprávněná úřední osoba podepisuje záznam o podání vysvětlení (§ 138 odst. 2)

h) vydává rozhodnutí na místě (§ 143)

k ad a) podepisování rozhodnutí

a) stávající osoby uvedené v podpisovém řádu

b) konkrétní oprávněná úřední osoba, která k tomu bude zmocněna v podpisovém řádu od 1.1.2006

c)  podpis v.r. – a podepíše ten, kdo rozhodnutí vyhotovil

  • Doručování rozhodnutí elektronicky

-    stanovit okruh příslušných osob a zajistit, aby tyto osoby měly svůj zaručený elektronický podpis

 

Ve smyslu výše uvedeného a dle ustanovení § 69 odst. 3 nového správního řádu má účastník řízení právo, aby mu bylo rozhodnutí doručeno elektronicky. V takovém případě vyhotoví úřední osoba, která za písemné rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy "otisk úředního razítka" a dokument podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

Je nezbytné si uvědomit, že zákon zde hovoří o „úřední osobě“ a tato osoba má elektronickou verzi rozhodnutí opatřit svým zaručeným elektronickým podpisem. Dle dikce zákona však písemné vyhotovení rozhodnutí podepisuje „oprávněná úřední osoba“.

 

V této souvislosti bude také zapotřebí zajistit, aby příslušné osoby (úřední osoby ve smyslu § 69 odst. 3) měly zařízen svůj zaručený elektronický podpis, neboť zákon hovoří o „právu účastníka řízení“ – tedy je čistě na uvážení účastníka řízení, zda této možnosti využije a bude požadovat doručení rozhodnutí elektronicky.  

  • Zřízení úřední desky nepřetržitě veřejně přístupné, zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup

Správní řád zavádí v ustanovení § 26 povinnost zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska.

 

Obsah úřední desky musí být zároveň zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.

  • Příjem podání v elektronické podobě

Stejně jako v dosavadní právní úpravě lze podání směřující vůči správnímu orgánu učinit dle ustanovení § 37 též v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu).Ten, kdo činí podání v elektronické podobě současně uvede poskytovatele certifikačních služeb.

  • Zavedení evidence adres účastníků řízení pro doručování nebo elektronických adres

S ohledem na skutečnost, že podle ustanovení § 19 odst. 3 může správní orgán na požádání účastníka řízení doručovat písemnosti též na adresu, kterou účastník sdělí jako adresu pro doručování či elektronickou adresu a tuto adresu může sdělit i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu, bude nezbytné zavést evidenci těchto adres. Každý správní orgán bude tedy povinen zavést a důsledně vést evidenci adres účastníků řízení, tak aby tato evidence byla přístupná pro potřeby úřadu, tedy všem osobám vykonávajícím působnost na úseku správního řízení.

  • Zavedení evidence plných mocí

Nový správní řád umožňuje v ustanovení § 33 odst. 2 písm. c), aby si účastník řízení zvolil na základě plné moci v řízení svého zástupce, a to i pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu.

Takto udělené plné moci musí být do zahájení řízení uloženy u příslušného správního orgánu. Bude tedy opět nezbytné zavést pro potřeby správního orgánu evidenci plných mocí udělených účastníkem řízení do budoucna.

  • Zajistit vyznačení „Vypraveno dne:“ na písemnosti nebo poštovní zásilce

Nejednoznačné ustanovení:

Dle ustanovení  § 71 odst. 2 písm. a) musí být na každé písemnosti nebo poštovní zásilce (zde myšlen stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí), která je předána k doručení,  vyznačeno „Vypraveno dne:“. Okamžik vypravení písemnosti je nezbytný pro určení lhůty vydání rozhodnutí.

 

Pro naplnění zákonné dikce (vyznačení stanoveného textu a vyznačení předání písemnosti k doručení, tedy ve většině případů vyznačení až po předání podatelně) se zdá nejvhodnější a nejúčelnější úprava obálek písemností vypravovaných úřadem tak, aby frankovací stroj vyznačoval na obálce vedle již standardních údajů text: „Vypraveno dne:“

  • Vedení spisu

Nový správní řád klade zvýšené nároky též na vedení spisu. Dle § 17 odst. 1 se spis zakládá v každé věci, musí být označen spisovou značkou. Tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti vztahující se k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy na elektronických médiích.

Nově musí přímo ze zákona spis obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.

Jako záznam ve spisu pak musí být uvedeno, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou.

Výslovně je v novém správním řádu uvedeno, že s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Ve spisu také musí být založeno písemné vyhotovení rozhodnutí s vyznačenou doložkou nabytí právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí.

Do spisu se pak poznamenává také celá řada usnesení, která jsou vyhotovována v průběhu řízení.

  •   Povinnost vyznačovat na rozhodnutí doložku právní moci a vykonatelnosti

Nový správní řád výslovně v ustanovení § 75 odst. 1 stanoví, že správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, vyznačí na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součástí spisu, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí. Na požádání účastníka opatří správní orgán prvního stupně doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, který byl účastníkovi doručen.

 

Na rozhodnutí se vyznačuje též den vyhlášení rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

  • Stížnosti na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu

      Podle ustanovení § 175 odst. 1 nového správního řádu dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.

 

zpracovala: Mgr. Lucie Šnajdrová

Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 8:19