Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Evidence obyvatel, OP, CD

 Evidence obyvatel, OP, CD

Formuláře ke stažení:

Občanské průkazy 

Cestovní doklady

Evidence obyvatel

vzor-prihlasovaci-listek.docxVzor - přihlašovací lístek.docx

Rodná čísla

Informační systém evidence obyvatel

Manual_pro_obce-verze_1-07.pdfManual_pro_obce.pdf
Manual_pro_obce_-_nejcastejsi_dotazy_a_odpovedi-verze_1-01.pdfDotazy_a_odpovedi.pdf

 Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 1. Postup ohlašovny ve správním řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu
 2. Postup ohlašoven v řízení při rušení údaje o místu pobytu s neznámým pobytem účastníka - Metodika -   opatrovník a fikce doručení
 3. Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
 4. Výzva k odstranění nedostatků žádosti
 5. Usnesení o přerušení řízení - odstranění nedostatků návrhu
 6. Usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad návrhu
 7. Oznámení o zahájení řízení
 8. Předvolání svědka
 9. Protokol o výslechu svědka
 10. Protokol o ústním jednání
 11. Výzva účastníka řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 12. Rozhodnutí o vyhovění návrhu
 13. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu
 14. Vyrozumění o podaném návrhu
 15. Předložení odvolání odvolacímu orgánu
 16. Doručovací obálka s modrým pruhem
 17. Veřejná vyhláška - doručení písemnosti
 18. Sběrný arch spisu
 19. Usnesení o zastavení řízení - odpadl důvod
 20. Usnesení o zastavení řízení - žádost zjevně právně nepřípustná

 

Stanoviska Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

GDPR
 

Metodika Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

Zápisy ze metodických dnů:

 1. Metodický den 21. 11. 2019 informace o úseku OP CD
 2. Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k EO
 3. Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k agendám OP a CD

 

Metodické informace: 

Metodické doporučení postupu při změně místa trvalého pobytu

 

 

Metodika krajského úřadu
 1. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 4. 12. 2018
 2. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 5. 12. 2018
 3. Metodická pomůcka pro pracovníky obecní úřadů v Karlovarském kraji na úseku EO, OP a CD

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 18.10.2021 12:44