Úvodní strana > Krajský úřad > Povinné informace dle ISVS > Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1. listopadu 2016

 Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1. listopadu 2016

 

Úkon

Sazba

Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma
Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé 2,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé 3,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé 4,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé 6,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné 10,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné 20,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné 20,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné 40,00 Kč
Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé 2,00 Kč
Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné 10,00 Kč
Tisk digitální fotografie 9 x 13 10,00 Kč
1 ks nenahrané diskety 20,00 Kč
1 ks nenahrané CD 50,00 Kč
Poštovné dle platných poštovních tarifů
Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut) 100,00 Kč za každou i započatou půlhodinu práce
Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.) dle skutečné výše nákladů
   
   
   
   
 
Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku. Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele nejsou přípustné. Úhradu za poskytované služby lze provést:
  • v hotovosti na pokladně (popř. podatelně) Krajského úřadu Karlovarského kraje
  • po dohodě na bankovní účet Karlovarského kraje č.ú. 27-5622800267/01000

 

Vydání informací nebo vystavených kopií je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy (zálohu stanoví příslušný pracovník kraje a to až do výše předpokládaných nákladů). V odůvodněných případech lze od úhrady za služby upustit (na základě písemné žádosti žadatele). O prominutí úhrady rozhoduje odpovědný pracovník odd. informací  a styku s veřejností (v případě poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nebo vedoucí odboru vnitřních záležitostí (v případě poskytování jiných služeb).
 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schválila Rada Karlovarského kraje dne 24. října 2016, usnesením č. RK 1240/10/16, a nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016. 
 
Za stránku zodpovídá: Marie Valentová
Datum poslední změny: 1.9.2022 12:14