Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení správních činností, kontroly a stížností

 Oddělení správních činností, kontroly a stížností

 • Uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb, mění oprávnění či registrace k poskytování zdravotních služeb, pozastavuje oprávnění či registrace k poskytování zdravotních služeb, vykonává činnosti v souvislosti
  s přerušením poskytování zdravotních služeb, odjímá oprávnění či ruší registrace k poskytování zdravotních služeb a vykonává činnosti s tím spojené.
 • Předává údaje do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb a Základních registrů v souladu
  s povinnostmi stanovenými právními předpisy.
 • Oznamuje Ministerstvu zdravotnictví České republiky zjištění závažného porušení povinností podle zákona
  o zdravotních službách, osobami, u kterých se dle § 20 tohoto zákona nevyžaduje oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 • Kontroluje plnění podmínek a povinností stanovených zákonem zdravotních službách, nebo jinými právními předpisy upravujícími zdravotní služby nebo činnosti související se zdravotními službami.
 • Kontroluje plnění podmínek a povinností týkající se skladování a evidence návykových látek, přípravků a prekursorů.
 • Podílí se na kontrole obce – evidence a skladování tiskopisů, receptů a žádanek s modrým pruhem.
 • Zajišťuje veškeré agendy spojené s výběrovými řízeními na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (rozvoj sítě zdravotnických zařízení), vč. tvorby a koordinace koncepcí a programů rozvoje kraje z hlediska zdravotní péče.
 • Zabezpečuje převzetí a předání zdravotnické dokumentace v souladu s ust. zákona o zdravotních službách,
  a dalšími právními předpisy.
 • Vyřizuje stížnosti, podněty v působnosti odboru; zabezpečuje činnost nezávislé odborné komise podle zákona
  o zdravotních službách.
 • Zabezpečuje odvolací a přezkumné řízení dle zákona o specifických zdravotních službách.
 • Podílí se na zabezpečení odvodního řízení v působnosti odboru.
 • Podílí se na koordinaci a výkonu specializovaných odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a prevence závažných havárií při zajišťování poskytování zdravotní péče včetně zabezpečení ochranných prostředků a zpracovávání analýz rizikových oblastí v působnosti odboru.
 • Podílí se na zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné zpracovávání opatření
  pro připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území, provádí konzultační a poradenské činnosti v působnosti odboru.  
 • Zprostředkovává úhrady nákladů lékárnám za likvidaci nepoužitých léčiv.
 • Zabezpečuje úhrady nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou.
 • Předává informace o pozastavení používání léčiva, případně o stažení léčiva z oběhu, distributorům
  a zdravotnickým zařízením v jeho obvodu.
 • Připomínkuje návrhy právních předpisů či jejich novel z oblasti zdravotnictví.
 • Provádí konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti státní správy nebo samosprávy - v oblasti zdravotnictví.
 • Zajišťuje výkon státní správy nebo samosprávy v uceleném oboru – zdravotnictví (souhrnu věcně souvisejících agend).
Za stránku zodpovídá: Bc. Malgorzata Bolvariová
Datum poslední změny: 21.8.2019 16:37