Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Popis činností

 Popis činností

Odbor správa majetku v rámci organizační struktury Karlovarského kraje zajišťuje zejména:

 • provádí správu nemovitých věcí kraje v souladu s příslušnými právními předpisy na základě rozhodnutí příslušných orgánů kraje a dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím kraje,
 • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona upravujícího vlastnictví k půdě,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s převody nemovitých věcí, a to z i do vlastnictví kraje, včetně podání návrhu na vklad, záznam a poznámku do Katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního právního předpisu,
 • v rámci své působnosti zpracovává agendu vedoucí k likvidaci nepotřebného
  a neupotřebitelného movitého majetku kraje (ve správě krajského úřadu a příspěvkových organizací) v souladu
  s vnitřními předpisy kraje a připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v dané oblasti,
 • řeší technicko - organizační záležitosti správy movitých a nemovitých věcí příspěvkových organizací kraje,
 • pro finanční odbor zpracovává podklady pro zavedení nemovitých věcí či jejich technického zhodnocení do účetní evidence kraje a vyjmutí z této evidence,
 • odpovídá za podání daňových přiznání k majetkovým daním,
 • na základě zmocnění Rady Karlovarského kraje uzavírá smlouvy o nájmu, výpůjčce, výprose
  a pachtu vč. vystavování výdajových poukazů a kontroly příchozích plateb,
 • podle zvláštních předpisů vykonává správní činnosti související s převody majetku a jeho nájmem,
 • provádí zveřejňování záměru a oceňování nemovitostí při jejich prodeji, směně nebo darování, nájmu nebo výpůjčce,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci úřadu činnosti v oblasti pojištění; spolupracuje s vybraným pojišťovacím makléřem kraje a v součinnosti s ním se úzce podílí na celkové koncepci pojištění kraje,
 • zajišťuje činnost související s agendou povolování kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru a odboru vnitřních záležitostí při provádění fyzických inventarizací movitých a nemovitých věcí, pohledávek a závazků,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru při kontrole přezkumu hospodaření kraje prováděné Ministerstvem financí ČR,
 • sleduje a zajišťuje aktualizaci přehledu nepotřebného nemovitého majetku kraje a administruje jeho nabídku
  v rámci činnosti krajského úřadu a třetím osobám (stránky kraje, inzerce, realitní servery),
 • poskytuje součinnost příspěvkovým organizacím a podílí se na kompletním majetkoprávním vypořádání, které vyplývá z ukončovaných projektů kraje včetně příspěvkových organizací.

 

Úkoly a jejich plnění v roce 2019

Úkoly
Stav úkolu
 
Bezúplatné nabytí souboru nemovitých věcí - Areálu rekreačního zařízení ve Svatošských skalách z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou poštu, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje.
 
Schváleno v orgánech kraje.
 
 
         Zajištění pozemků pro budoucí rozvoj mezinárodního letiště Karlovy Vary.
Realizováno nabytí pozemků od SMKV, Lesů ČR, SPÚ. Dosud probíhající  další řízení.

Výkupy pozemků dotčených stavbou cyklostezky.

 Postupně realizováno s jednotlivými vlastníky.

Společné operační středisko v areálu krajských institucí.

Příprava majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených plánovanou stavbou.

 

          

Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 5.9.2019 9:57