Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Popis činností

 Popis činností

Odbor správa majetku v rámci organizační struktury Karlovarského kraje zajišťuje zejména: 

 

 • provádí správu nemovitých věcí kraje v souladu s příslušnými právními předpisy na základě rozhodnutí příslušných orgánů kraje a dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím kraje,
 • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona upravujícího vlastnictví k půdě,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s převody nemovitých věcí, a to z i do vlastnictví kraje, včetně podání návrhu na vklad, záznam a poznámku do Katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního právního předpisu,
 • v rámci své působnosti zpracovává agendu vedoucí k likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku kraje (ve správě krajského úřadu a příspěvkových organizací) v souladu s vnitřními předpisy kraje a připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v dané oblasti,
 • řeší technicko - organizační záležitosti správy movitých a nemovitých věcí příspěvkových organizací kraje,
 • provádí evidenci movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje,
 • odpovídá za podání daňových přiznání k majetkovým daním,
 • na základě zmocnění Rady Karlovarského kraje uzavírá smlouvy o nájmu, výpůjčce, výprose
  a pachtu vč. vystavování výdajových poukazů a kontroly příchozích plateb,
 • podle zvláštních předpisů vykonává správní činnosti související s převody majetku a jeho nájmem,
 • provádí zveřejňování záměru a oceňování nemovitostí při jejich prodeji, směně nebo darování, nájmu nebo výpůjčce,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci úřadu činnosti v oblasti pojištění; spolupracuje s vybraným pojišťovacím makléřem kraje a v součinnosti s ním se úzce podílí na celkové koncepci pojištění kraje,
 • zajišťuje činnost související s agendou povolování kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru a odboru vnitřních záležitostí při provádění fyzických inventarizací movitých a nemovitých věcí, pohledávek a závazků,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru při kontrole přezkumu hospodaření kraje prováděné Ministerstvem financí ČR,
 • sleduje a zajišťuje aktualizaci přehledu nepotřebného nemovitého majetku kraje a administruje jeho nabídku v rámci činnosti krajského úřadu a třetím osobám (stránky kraje, inzerce, realitní servery),
 • poskytuje součinnost příspěvkovým organizacím a podílí se na kompletním majetkoprávním vypořádání, které vyplývá z ukončovaných projektů kraje včetně příspěvkových organizací.
 
 
Úkoly a jejich plnění v roce 2020
 
Úkoly
Stav úkolu
​Společné operační středisko v areálu krajských institucí.
Příprava majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených plánovanou stavbou.
Výkupy pozemků dotčených stavbou cyklostezky.​
Postupně realizováno s jednotlivými vlastníky.​
Zajištění pozemků pro budoucí rozvoj mezinárodního letiště Karlovy Vary.
Dosud probíhající vyvlastňovací řízení s fyzickými osobami.
Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbami komunikací (silnice) mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. a obcemi v Karlovarském kraji
Řešeno soustavně, na základě průběžných žádostí stran.
Řešení majetkoprávní dispozice s trvale nebo dočasně nepotřebnými objekty ve vlastnictví Karlovarského kraje
 
Vila Zenker v Abertamench – v jednání nový záměr budoucího využití pro Karlovarský kraj
Objekty bývalé ZŠ a MŠ v Pšově – nabízeno k prodeji
Areál v Podhradské v Chebu – nabízeno k prodeji
Zavádění funkčního systému správy nemovitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje
Probíhá průzkum trhu dodavatelského sektoru pro naplnění požadavků facility managementu.
          
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Datum poslední změny: 29.1.2020 16:19