Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Náplň činnosti koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců

 Náplň činnosti koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců

 

·         Podílí se na zpracování koncepce sociální politiky kraje.
·         Provádí dílčí zpracování analýz, koncepcí a projektů v regionu s mimořádně závažnou sociální problematikou, zejména v oblasti sociálně vyloučených lokalit.
·         Zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy týkající se problematiky romské komunity.
·         Poskytuje konzultační pomoc romským poradcům nebo zaměstnancům obcí, kteří se zabývají agendou romské menšiny, organizacím, které se touto problematikou zabývají, i jednotlivcům. 
·         Připravuje souborné zprávy o situaci romských komunit/lokalit a ostatních národnostních menšin  a  o jejich potřebách, navrhujete jejich řešení pro orgány kraje.
·         Zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice národnostních menšin na území kraje ve spolupráci s organizacemi působícími v této oblasti na území kraje.
·         Zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se romských komunit a ostatních národnostních menšin.
·         Podílí se na krajské dotační politice ve své působnosti a zpracováváte odborná stanoviska k žádostem o dotace, které poskytují jednotlivé ústřední správní úřady.
·         Spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, romskými poradci a poradními orgány pro integraci romské menšiny, s romskými komunitami v kraji, s regionálními nevládními organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou, při přípravě rozvojových programů a dokumentů kraje, komunitních plánů a plánů rozvoje sociálních služeb.
·         Spolupracuje s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity při zajišťování  úkolů vládní politiky.
·         Podílí se na realizaci programů na integraci cizinců v kraji.
·         Podílí se na zajišťování státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu, připravujete podklady pro uzavírání smluv.
·         Spolupracuje s obecními úřady, kde již integrace probíhá nebo bude probíhat.
·         Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců
·         Vyřizuje stížnosti a podněty občanů a jiných orgánů týkající se Vaší agendy.
·         Při své činnosti využívá referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č. 111/2009 Sb., nebo jiných právních předpisů. 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Pavel Vaculík
Datum poslední změny: 25.4.2017 9:15