Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení organizační, správní a školských projektů

 Oddělení organizační, správní a školských projektů

 • zabezpečuje úkoly při jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem včetně zajištění a organizace konkursního řízení,
 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, včetně hodnocení ředitelů,
 • pro školy a školská zařízení zřizované krajem provádí veškeré činnosti související se zřizovatelskými kompetencemi, zřizováním, rušením a dalšími organizačními změnami příspěvkových organizací, s vydáváním a změnami zřizovacích listin apod.,
 • v případě, že kraj zřídí školu nebo školské zařízení jako školskou právnickou osobu, zabezpečuje úkoly zřizovatele vyplývající ze školského zákona,
 • zodpovídá za zpracování materiálů pro jednání orgánů kraje,
 • zajišťuje organizaci porad a semináře ředitelů a zaměstnanců škol a školských zařízení; zajišťuje přípravu a organizaci oceňování pedagogů ke Dni učitelů,
 • zajišťuje administrativní a organizační činnosti odboru,
 • zajišťuje spisovou agendu odboru,
 • vyřizuje žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého výdělku,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • podílí se na zabezpečení úkolů zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
 • zodpovídá za pravidelnou aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • zodpovídá za aktuálnost databáze kontaktů na příspěvkové  organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem  ve všech datových položkách záznamu databázového systému KEVIS,
 • zabezpečuje rozvoj spolupráce s vysokými školami,
 • plní úkoly vyplývající z činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje, zajišťuje personální obsazení funkce zapisovatele,
 • zajišťuje úkoly související s realizací projektů Karlovarského kraje v oblasti školství
 • vyhledává vhodné a dostupné národní a evropské finanční zdroje, zabezpečuje činnosti související s přípravou projektů v rámci operačních programů,
 • podílí se na šetření stížností v gesci odboru,
 • podílí se na zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných a prováděcích norem,
 • v rámci své působnosti zpracovává stanoviska k nakládání s majetkem kraje, vyjadřuje se k majetkoprávním záležitostem kraje,
 • koordinuje zpracování, realizaci, vyhodnocení a aktualizaci koncepcí a strategických dokumentů  kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně implementace strategických dokumentů MŠMT,
 • koordinuje činnost pracovních skupin (škol a školských zařízení, hospodářských komor, úřadů práce, zařízení pro DVPP aj.) a mapuje potřeby pro realizaci krajských strategických dokumentů a pro určení nových priorit kraje v oblasti lidských zdrojů,
 • zodpovídá za koordinaci dalšího vzdělávání poskytovaného příspěvkovými organizacemi kraje a spolupráci s dalšími subjekty,
 • zpracovává návrh investičního plánu za odbor,
 • plní úkoly související se zadávacími řízeními a vede evidenci zadávacích řízení realizovaných příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol a školských zařízení zřizovanými krajem,
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních, s výjimkou mateřských škol a školských zařízení zřízených MŠMT, školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízení, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování,
 • rozhoduje o žádostech zřizovatelů o zápis škol a školských zařízení uvedených v předcházejícím bodu do rejstříku škol a školských zařízení, o zápis změny v údajích a o jejich výmazu z rejstříku škol a školských zařízení,
 • rozhoduje o nejvyšším počtu žáků a studentů v jednotlivých povolených oborech vzdělání středních škol a vyšších odborných škol a formách vzdělávání a o změnách v těchto údajích,
 • zpracovává vyjádření za krajský úřad k žádostem všech zřizovatelů o zápis, výmaz a zápis změn v údajích škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení,
 • přijímá a se svým vyjádřením postupuje žádosti zřizovatelů škol a školských zařízení o zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případech, ve kterých rozhoduje MŠMT,
 • předává údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k evidenci a ke zveřejnění,
 • navrhuje členy konkursních komisí na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje obec a kraj, personálně zajišťuje funkci člena konkursní komise za krajský úřad,
 • zajišťuje zpracování statistického výkonového výkaznictví,
 • podílí se na zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
 • zabezpečuje zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole vydává uchazečům zápisové lístky a vede jejich evidenci,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím
Za stránku zodpovídá: Dana Martincová
Datum poslední změny: 25.8.2022 13:41