Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení mládeže a sportu

 Oddělení mládeže a sportu

 • zabezpečuje úkoly regionální politiky kraje v oblastech  tělovýchovy a sportu, včetně plánu sportu,
 • zabezpečuje úkoly regionální politiky kraje v oblasti rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • zodpovídá za administraci dotačních titulů v oblasti sportu včetně vyúčtování a kontroly,
 • zabezpečuje agendu individuálních dotací v oblasti sportu včetně jejich vyúčtování a kontroly,
 • zabezpečuje veškeré činnosti související s účastí krajské reprezentace na Hrách olympiády dětí a mládeže,
 • personálně zajišťuje místo v komisi Českého olympijského výboru pro Hry olympiád dětí a mládeže,
 • plní úkoly vyplývající z činnosti Komise sportovní Rady Karlovarského kraje, zajišťuje personální obsazení funkce zapisovatele,
 • zodpovídá za přípravu a organizaci oceňování žáků v soutěžích, připravuje a zpracovává podklady pro vyhlášení nejlepšího sportovce Karlovarského kraje,
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů kraje,
 • podílí se na šetření stížností v gesci odboru,
 • zabezpečuje úkoly v rámci sportovních aktivit krajského úřadu,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc ve všech oblastech činnosti oddělení,
 • podílí se na aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • zabezpečuje agendu dotací ze státního rozpočtu poskytovaných pro oblast mládeže a tělovýchovy včetně vyúčtování,
 • vyhlašuje okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných MŠMT v rámci své územní působnosti a odpovídá za realizaci jednotlivých postupových kol,
 • spolupracuje s krajskými a okresními radami Asociace školních sportovních klubů v oblasti organizace a hodnocení sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT a krajem,
 • připravuje podklady pro zpracování výroční zprávy
Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 25.8.2022 14:05