Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení vzdělávání

 Oddělení vzdělávání

 • v případě potřeby zabezpečuje úkoly zřizovatele při zajištění pokračování ve vzdělávání žákům a studentům, dojde-li k výmazu školy nebo oborů vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení,
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při udělení výjimky z počtu dětí, žáků a studentů škol zřizovaných krajem,
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při udělení souhlasu s vydáním stipendijního řádu středních a vyšších odborných škol,
 • zabezpečuje úkoly související se zřízením školských rad, jmenováním jejich členů a vydáním volebního řádu 
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
 • spolupracuje při plnění úkolů regionální politiky v oblasti protidrogové prevence a kriminality,
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny ve školách zřizovaných krajem, a to v obcích, v nichž byl zřízen výbor pro národnostní menšiny,
 • podílí se na zpracování, realizaci, vyhodnocování a aktualizaci koncepcí a strategických dokumentů v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně zpracování potřebných analýz,
 • zajišťuje koordinaci a šetření stížností v gesci odboru,
 • vypracovává právní stanoviska, realizuje obecně závazné a prováděcí normy,
 • zpracovává stanoviska k návrhům obecně závazných a prováděcích norem,
 • řeší právní agendu odboru,
 • zodpovídá za administraci dotačních titulů v gesci oddělení včetně vyúčtování a provádění kontroly,
 • zabezpečuje agendu související s poskytováním stipendií žákům středních škol
 • zabezpečuje agendu příspěvků a individuálních dotací (kromě sportu) včetně jejich vyúčtování a kontroly,
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů kraje,
 • podílí se na aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • zodpovídá za zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, včetně její kompletace,
 • podílí se na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • vyjadřuje se k žádostem všech zřizovatelů o zápis, výmaz a zápis změn v údajích škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení,
 • rozhoduje o uznání rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami,
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy a školského zařízení, 
 • provádí kontrolu přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků na úseku školství,
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí orgánu obce, 
 • koordinuje výkon agendy správního řízení v gesci odboru,
 • jmenuje a odvolává předsedy zkušebních komisí pro vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria,
 • rozhoduje o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria a v případě nařízení jejího opakování jmenuje zkušební komisi,
 • stanovuje pro děti s hlubokým mentálním postižením způsob vzdělávání a zajišťuje odpovídající pomoc při jejich vzdělávání,
 • spolupracuje s obcí při zajištění plnění povinné školní docházky žáků školy, dojde-li k jejímu výmazu z rejstříku škol a školských zařízení,
 • uděluje souhlas se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • ve spolupráci se zřizovatelem školy zajišťuje pro děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu a dále přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uvedené vzdělávání cizinců uskutečňovat,
 • rozhoduje o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole nebo střední škole,
 • rozhoduje o žádosti o komisionální přezkoušení žáka základní školy a střední školy, je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, a jmenuje komisi pro komisionální přezkoušení,
 • rozhoduje o žádosti zákonného zástupce žáka, kterému bylo povoleno individuální vzdělávání, o jeho přezkoušení v případě, kdy byl zkoušejícím daného předmětu ředitel školy,
 • uděluje souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální,
 • vyjadřuje se k organizování kurzů pro získání základního vzdělání,
 • koordinuje zapojení do programů vyhlašovaných MŠMT,
 • po prvním kole přijímacího řízení zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání,
 • personálně zajišťuje funkci člena konkursní komise za krajský úřad,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím
Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Jambor
Datum poslední změny: 25.8.2022 13:49