Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení financování vzdělávání

 Oddělení financování vzdělávání

 • zpracovává podklady k rozpočtu kraje a rozpočtovému výhledu za odbor,
 • zabezpečuje agendu rozpočtu odboru,
 • zajišťuje úkoly související s výsledky veřejnosprávní kontroly,
 • podílí se na zajišťování úkolů souvisejících s výsledky inspekční činnosti,
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů kraje,
 • podílí se na šetření stížností v gesci odboru,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • podílí se na aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • rozepisuje a poskytuje školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání a účelové dotace z kapitoly MŠMT a prostředků z EU  a zabezpečuje související agendu rozpočtových změn (včetně vratek prostředků poskytovateli)
 • stanovuje krajské normativy v oblasti přímých výdajů na vzdělávání,
 • zabezpečuje agendu financování podpůrných opatření,
 • zajišťuje zpracování a kontrolu statistických výkazů mezd a pracovníků ve školství u příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem a soukromými subjekty
 • připravuje podklady pro výroční zprávu v části přímých výdajů na vzdělávání,
 • připravuje podklady pro dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • poskytuje soukromým školám a školským zařízením zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení finanční dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem a provádí s nimi finanční vypořádání,
 • připravuje podklady pro uzavírání smluv o poskytování dotací a zvýšených dotací ze státního rozpočtu se soukromými školami a školskými zařízeními,
 • připravuje podklady pro rozpočtová opatření v oblasti přímých výdajů a další rozpočtová opatření v oblasti dotací a příspěvků,
 • zpracovává a vyhodnocuje rozbor hospodaření za školy a školská zařízení  v oblasti přímých výdajů,
 • zúčtovává prostředky státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením, provádí finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení,
 • spolupracuje při kontrole vyúčtování dotací poskytnutých MŠMT,
 • zajišťuje předběžnou a průběžnou kontrolu rozpočtů škol a školských zařízení,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím
 • vykonává kontrolu v oblasti přímých výdajů na vzdělávání u škol a školských zařízení
 • vykonává kontrolu rozpisu rozpočtu u obcí III.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Trantinová
Datum poslední změny: 25.8.2022 14:02