Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje

 Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje

 
Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje provádí následující činnosti:
 
V rámci samostatné působnosti:
 • vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), zejména vypracovává a vyhodnocuje analýzy rozvoje územního obvodu kraje a jeho částí, zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje, vyhodnocuje jeho plnění a předkládá orgánům kraje návrhy na jeho aktualizaci, navrhuje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje, předkládá je ke schválení orgánům kraje a zajišťuje realizaci schválených opatření; vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • provádí výběr a přípravu rozvojových projektů a vypracovává další podklady potřebné pro sestavení rozpočtu kraje, popř. návrhy na užití prostředků z peněžních fondů kraje;
 • spolupracuje s průmyslovými a hospodářskými subjekty a sítěmi podnikatelů v kraji;
 • zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje (např. Programe rozvoje Karlovarského kraje, Regionální inovační strategie Karlovarského kraje apod.;
 • shromažďuje informace o programech podpor, dotačních titulech a fondech, tyto informace zveřejňuje na www stránkách kraje, popř. jiným vhodným způsobem informuje cílové subjekty, připravuje pro potřeby potenciálních žadatelů informace o možnostech financování projektů;
 • připravuje pro potřeby potenciálních žadatelů informace o možnostech financování projektů;
 • řídí činnost příspěvkové organizace Karlovarské agentury rozvoje podnikání p.o. (dále jen KARP) a v některých případech se podílí na jejich aktivitách;
 • Společně s KARP se podílí se na vyhodnocování ploch vhodných pro vznik průmyslových a víceúčelových hospodářských zón a vede přehled investičních příležitostí na území kraje ve spolupráci s obcemi, městy, orgány územního plánování, Krajskou hospodářskou komorou a podnikateli a dále koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • ve spolupráci s dalšími odbory kooperuje na vytváření pravidla pro dotační politiku na úseku odboru regionálního rozvoje;
 • komplexně administruje vybrané dotační programy odboru regionálního rozvoje (např. program obnovy venkova, inovační vouchery) a na dalších se podílí;
 • sleduje a vyhodnocuje sociální aspekty zaměstnanosti a hospodářský vývoj kraje;
 • koordinuje regionální management, subjekty přímo ovlivňující trvale udržitelný rozvoj regionu;
 • spolupracuje v rámci regionu soudržnosti NUTS2 Severozápad a jeho strukturami;
 • spolupracuje s průmyslovými a hospodářskými subjekty a sítěmi podnikatelů v kraji;
 • ve spolupráci s KARP zajišťuje prezentace investorských příležitostí v kraji pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání v jeho územním obvodu;
 • zajišťuje dotační agendu v oblasti podpory obnovy venkova, cyklistické infrastruktury a budování a údržby lyžařských tras;
 • zajišťuje účast Karlovarského kraje na výstavách a veletrzích zejména v oblasti cykloturistiky, obnovy venkova a prezentace úspěšně realizovaných projektů – příklady dobré praxe;
 • podporuje činnost pracovní skupiny a spolupracuje při řešení projektů v oblasti vodácké Ohře
 • ve spolupráci s dalšími institucemi sleduje a analyzuje veškeré hospodářské aktivity na území kraje a zajišťuje vzájemnou výměnu informací (Český  statistický úřad, úřady práce, ministerstva, správci inženýrských sítí, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ad.);
 • ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a KARP zajišťuje zprostředkování informací o dostupných podporách malého a středního podnikání, včetně metodické pomoci žadatelům;
 • spolupracuje s obcemi a jejich sdruženími, mikroregiony a místními akčními skupinami v Karlovarském kraji na přípravě strategických dokumentů i při přípravě investic a realizaci projektů;
 • spolupracuje s  KARP na přípravě a realizaci projektů;
 • je spoluorganizátorem soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje.
V rámci přenesené působnosti:
 • spolupracuje při provádění finančních kontrol skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím (ex-ante), v průběhu jejich použití a následně po jejich použití (ex-post), viz zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, a to pouze u individuálních projektů realizovaných v rámci této skupiny.
 • vykonává činnosti v rozsahu zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, kde zejména: vydává předchozí souhlas k provozování veřejného pohřebiště, přijímá informace od provozovatele pohřebiště o zákazu pohřbívání, vydává stanovisko ke zřízení neveřejného pohřebiště, vydává rozhodnutí o zrušení veřejného pohřebiště ve veřejném zájmu, vykonává dozor nad činností provozovatele pohřebiště, je-li jím registrovaná církev, nebo náboženská společnost, vč. oprávnění požadovat splnění povinností stanovených zákonem;
 • provádí zajištění a úhradu exhumace a převezení lidských ostatků, včetně přemístění zeminy a travního porostu z rozptylových a vsypových luk na jiné vhodné pohřebiště, v případě rušení veřejného pohřebiště ve veřejném zájmu před uplynutím nájemních lhůt;
 • vykonává činnost v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje, informuje ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci;
 • zajišťuje v přenesené působnosti agendy dotačních programů vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj (případně jinými státními orgány) v dohodnutém a krajem odsouhlaseném rozsahu, např. v rámci státní bytové politiky, programů obnovy venkova atd.
 
V rámci působnosti EU:
 • spolupracuje s ostatními odbory na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání fondů EU;
 • zajišťuje informace o programech vyhlášených a podporovaných v rámci EU, případně jinými mezinárodními organizacemi;
 • spolupracuje s KARP (plní funkce Sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje) na přípravě a činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK) a zpracování Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP);
 • zajišťuje zpracování projektových záměrů kraje a jeho příspěvkových organizací v Regionálním akčním plánu Karlovarského kraje;
 • podílí se na přípravě, realizaci a udržitelnosti přeshraničních i národních projektů (např. Clara II, Clara III, CROSS-DATA, Smart akcelerátor, aj.). 
 •  v souladu s vnitřními předpisy KK spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturálních fondů EU, vč. metodické koordinace řízení projektů EU v rámci Karlovarského kraje;
 • zajištění zpracování informací a iniciace projektů na úrovni mezinárodních Operačních programů CENTRAL EUROPE a INTERREG EUROPE;
 • koordinuje metodiku přípravy, řízení, realizace a udržitelnosti projektů Karlovarského kraje a jím zřízenými organizacemi.

  

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 19.4.2023 16:32