Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení sekretariát Regionální stálé konference

 Oddělení sekretariát Regionální stálé konference

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR.
 
Sekretariát zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce.
Sekretariát zajišťuje zejména tyto činnosti:
 • organizuje přípravu a konání jednotlivých zasedání RSK;
 • připravuje materiály a podklady pro jednotlivá zasedání RSK a zasílá je všem členům k případným připomínkám;
 • sepisuje zápis ze zasedání RSK, zasílá ho všem členům a náhradníkům k připomínkám, provádí vypořádání připomínek, finální znění zápisu ze zasedání zasílá všem členům a náhradníkům, uveřejňuje zápis ze zasedání RSK na webové stránce RSK;
 • upravuje veškeré dokumenty související s činností RSK;
 • publikuje na webové stránce RSK relevantní dokumenty a zajišťuje provoz a úpravy webových stránek;
 • vede seznam členů, jejich náhradníků a stálých hostů;
 • administrativně zajišťuje změny členů a náhradníků;
 • koordinuje činnost pracovních skupin RSK tzn. připravuje materiály a podklady pro jednání pracovních skupin, případně sepíše zápis z jednání, spravuje veškeré dokumenty související s činností pracovních skupin, uveřejňuje relevantní dokumenty související s činností pracovních skupin na webové stránce RSK není-li rozhodnuto jinak;
 • účastní se jednání sekretariátů všech RSK organizovaných MMR;
 • navrhuje stálé a přizvané hosty;
 • zajišťuje zpracování Regionálního akčního plánu (RAP KK) a jeho změny;
 • zpracovává Výroční zprávu o činnosti RSK;
 • zpracovává Zprávu o naplňování Regionálního akčního plánu a její změny;
 • plní úkoly a vyřizuje požadavky NSK a MMR ;
 • spolupracuje na aktivitách vedoucích k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje;
 • zajišťuje pořádání odborných konferencí a seminářů pro širokou veřejnost (ať již samostatně či ve spolupráci s MMR), a to prezenční či on-line formou.;
 • mapuje absorpční kapacitu regionu – získává a následně analyzuje záměry na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje;
 • komplexně zajišťuje program RE:START v Karlovarském kraji, účastní se pravidelných koordinačních schůzek s Regionálním výkonným týmem RE:START;
 • zajišťuje sběr dat pro definování absorpční kapacity území a mapování připravovaných projektových záměrů, vstupů pracovních skupin, podkladů partnerů zapojených v RSK a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje;
 • vytváří souhrn informací z území;
 • aktivně se podílí na procesu hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci;
 • vede projekt OP TP na podporu činnosti RSK a RE:START;
 • aktivně se zapojuje do příprav FST a podniká řadu kroků, které jsou zapotřebí pro nastavení optimální implementační struktury a přípravy OP ST tak, aby jeho nastavení maximálně reflektovalo transformační potřeby kraje;
 • koordinuje aktivity a příspěvky na webové platformě PinCity (www.menimekraj.cz);
 • koordinuje aktivity jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účastní se jednotlivých jednání
 • účastní se všech jednání s řídícími orgány, MMR, MŽP, SFŽP, atd.
 • koordinuje aktivity v rámci iniciativy JASPERS;
 • účastní se jednání ohledně Informačního systému projektových záměrů (ISPZ) a zároveň je správcem toho systému za Karlovarský kraj;
 • spolupracuje a účastní se pracovních skupin při tvorbě ITI;
 • kontroluje a zveřejňuje MAP na extranetu územní dimenze MMR;
 • zpracovává studie na HSOÚ a zároveň je koordinátorem HSOÚ pro Karlovarský kraj;administrativně a organizačně zabezpečuje Komisi Rady Karlovarského kraje pro transformaci regionu, FST a energetiku.
 
Další informace naleznete na webových stránkách REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Petra Lorenzová
Datum poslední změny: 2.8.2022 14:23