Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Náplň činnosti oddělení územního plánování

 Náplň činnosti oddělení územního plánování

Oddělení územního plánování vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu -  vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  • pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu;
  • pořizuje územně plánovací podklady: územně analytické podklady pro území kraje a územní studie;
  • vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností;
  • vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů;
  • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod, tj. správní území Karlovarského kraje;
  • vykonává další činnosti podle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona; 
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc zejména orgánům územního plánování a projektantům územně plánovacích dokumentací pro obce; 
     

Organizuje u obcí kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku územního plánování, vyhodnocuje výsledky kontrol a předkládá příslušnému ministerstvu, popř. vládě, návrhy na potřebná opatření,

Zajišťuje agendy dotačních programů v oblasti územního plánování, zejména poskytování dotací z dotačního titulu Karlovarského kraje: „Podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji“;
Spolupracuje na koncepci geografického informačního systému (GIS) kraje.
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 23.8.2022 10:12