Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Náplň činnosti odboru regionálnío rozvoje

 Náplň činnosti odboru regionálnío rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vykonává následující činnosti:

v samostatné působnosti:

 • odpovídá za majetek, který pořizuje ze svého rozpočtu a předává podklady k zavedení pořizovaného majetku do účetnictví kraje;
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti regionálního rozvoje;
 • odpovídá za správnost identifikace subjektů (včetně IČO), se kterými jsou uzavírány smlouvy, dle příslušných registrů (např. Obchodní rejstřík, Registr občanských sdružení apod.);
 • zajišťuje a odpovídá za provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje a rekapitulaci provedeného vyúčtování předávají včetně příslušných podkladů;
 • zajišťuje informace o programech vyhlášených a podporovaných v rámci EU, případně jinými mezinárodními organizacemi;
 • shromažďuje informace o všech významných, zejména zahraničních programech podpor, které mohou být využity pro rozvoj subjektů působících v kraji;
 • spolupracuje a podílí se na rozvoji v nestátních neziskových organizacích působících na území Kalrovarského kraje;
 • podílí se na přípravě a realizaci přeshraničních projektů a významných projektů uskutečňovaných na území Karlovarského kraje (včetně projektů Karlovarského kraje);
 • podílí se na vyhodnocování ploch vhodných pro vznik průmyslových a víceúčelových hospodářských zón a vede přehled investičních příležitostí na území kraje ve spolupráci s obcemi, městy, orgány územního plánování, Krajsou hospodářskou komorou a podnikateli;
 • především ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Regionální rozvojovou agenturou Egrensis zajišťuje zprostředkování informací o dostupných podporách malého a středního podnikání, včetně metodické pomoci žadatelům;
 • koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • vyhledává a vytváří ekonomické zdroje pro hospodářský rozvoj kraje a podporu podnikání v jeho územním obvodu;
 • spolupracuje s orgány obcí a jejich sdružením při územní a technické přípravě investic hospodářského charakteru (zejména ve vazbě na poskytované dotace);
 • ve spolupráci s dalšími odbory vytváří pravidla pro dotační politiku na úseku odboru regionálního rozvoje;
 • vykonává kompletní administrativu spojenou s dotačními programy odboru regionálního rozvoje;
 • spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání předstrukturálních a strukturálních fondů EU;
 • podílí se na přípravě a realizaci přeshraničních projektů  (např. Česko-bavorský geopark, hospodářský portál IDOR aj.);
 • sleduje a vyhodnocuje sociální aspekty zaměstnanosti a hospodářský vývoj kraje, výsledky dává k dispozici sekretariátu Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje jako podklad pro jednání Rady RLZ KK;
 • podílí se na vyhodnocování ploch vhodných pro vznik průmyslových a víceúčelových hospodářských zón a vede přehled investičních příležitostí na území kraje ve spolupráci s obcemi, městy, orgány územního plánování, Krajskou hospodářskou komorou a podnikateli;
 • shromažďuje informace o programech podpor a dotačních titulech v oblasti hospodářského rozvoje a podpory podnikání a informuje o nich potenciální příjemce (včetně zveřejňování informací na webových stránkách kraje);
 • koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • vyhledává a vytváří ekonomické zdroje pro hospodářský rozvoj kraje a podporu podnikání v jeho územním obvodu;
 • zajišťuje agendy dotačních programů v oblasti územního plánování;
 • spolupracuje na koncepci geografického informačního systému (GIS) kraje.

 v působnosti EU:

 • sleduje přípravu a realizaci strukturální pomoci EU, navrhuje oblasti vhodné pro tuto pomoc a podílí se na přípravě a realizaci konkrétních projektů;
 • ve spolupráci s dalšími odbory a institucemi a v souladu s PRK zpracovává dlouhodobé a střednědobé výhledy možných zdrojů hospodářského růstu kraje;
 • zajišťuje zpracování informací a iniciaci projektů na úrovni iniciativy ES Interreg IIIA, IIIB a IIIC;
 • provádí řídící kontrolu v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.;
 • spolupracuje při provádění veřejnosprávní kontroly v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.;
 • připravuje a realizuje ve spolupráci s odborem investic projekty financované z prostředků EU a spolufinancované z rozpočtu Karlovarského kraje;
 • předává odboru investic požadované informace z jednotlivých fází realizovaných projektů;
 • zpracovává a realizuje ve spolupráci s odborem investic a dalšími odbory přípravu Karlovarského kraje na období 2007 - 13, zejména: příprava a realizace národních dokumentů (sleduje a připomínkuje), příprava a realizace ROP, příprava a realizace akčního plánu, příprava a realizace individuálních projektů, příprava věcných (obsahových) podkladů;
 • připravuje a aktualizuje ve spolupráci s odborem investic informace o regionální a strukturální politice EU;
 • na základě vyhlášených programů a projektů v rámci jejich realizace úzce spolupracuje s ostatními odbory KÚ a dalšími insititucemi;
 • je zodpovědný za realizaci projektů Akčního plánu Programu rozvoje kraje;
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc a informační podporu obcím v oblasti možností čerpání ekonomických zdrojů pro jejich rozvoj;
 • zajišťuje přípravu a realizaci projektů předkládaných do operačních programů EU, jejichž nositelem je kraj, po celou dobu jejich životnosti (je garantem projektů). U investičních projektů (výstavba apod.) úzce spolupracuje s odborem investic, který realizuje investiční část projektů (odbor investic řeší pouze investiční část - pro RR tím realizace projektů nekončí - dohlíží, koordinuje, kontroluje);
 • realizaci projektů koordinuje ve spolupráci s odborem investic (odbor investic je garantem stanoviska Krajského úřadu);
 • zajišťuje komunikaci s partnery projektů, u nichž je nositelem kraj;
 • zajišťuje přípravu dohod o spolupráci na projektech, u nichž je nositelem kraj;
 • poskytuje odbornou a metodicku pomoc a informační podporu obcím, podnikatelským subjektům a nevládním neziskovým organizacím (dále jen NNO) v oblasti možností čerpání ekonomických zdrojů pro jejich rozvoj;
 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů ve svěřených oblastech;
 • zajišťuje zpracování dat v databázi projektových záměrů;
 • spolupracuje s Řídícím orgánem pro SROP - MMR a s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR;
 • zajišťuje a koordinuje dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje.
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 13.1.2015 10:35