Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Náplň činnosti odboru regionálnío rozvoje

 Náplň činnosti odboru regionálnío rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vykonává následující činnosti:

v samostatné působnosti:

 • vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), zejména vypracovává a vyhodnocuje analýzy rozvoje územního obvodu kraje a jeho částí, zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje, vyhodnocuje jeho plnění a předkládá orgánům kraje návrhy na jeho aktualizaci, navrhuje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje, předkládá je ke schválení orgánům kraje a zajišťuje realizaci schválených opatření; vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • odpovídá za majetek, který pořizuje ze svého rozpočtu a předává podklady k zavedení pořizovaného majetku do účetnictví kraje;
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti regionálního rozvoje;
 • odpovídá za správnost identifikace subjektů (včetně IČ), se kterými jsou uzavírány smlouvy, dle příslušných registrů (např. Obchodní rejstřík, Registr občanských sdružení apod.);
 • zajišťuje a odpovídá za provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje a rekapitulaci provedeného vyúčtování předávají včetně příslušných podkladů;
 • zajišťuje informace o programech vyhlášených a podporovaných v rámci EU, případně jinými mezinárodními organizacemi;
 • shromažďuje informace o všech významných, zejména zahraničních programech podpor, které mohou být využity pro rozvoj subjektů působících v kraji;
 • spolupracuje a podílí se na rozvoji v nestátních neziskových organizacích působících na území Karlovarského kraje;
 • podílí se na přípravě a realizaci přeshraničních projektů a významných projektů uskutečňovaných na území Karlovarského kraje (včetně projektů Karlovarského kraje);
 • ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. (KARP) zajišťuje zprostředkování informací o dostupných podporách malého a středního podnikání, včetně metodické pomoci žadatelům;
 • koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • spolupracuje s orgány obcí a jejich sdružením při územní a technické přípravě investic hospodářského charakteru (zejména ve vazbě na poskytované dotace);
 • ve spolupráci s dalšími odbory vytváří pravidla pro dotační politiku na úseku odboru regionálního rozvoje;
 • vykonává kompletní administrativu spojenou s dotačními programy odboru regionálního rozvoje;
 • spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání fondů EU;
 • spolupracuje s Agenturou projektového a dotačního managmentu, p. o. (APDM) na přípravě a realizaci projektů
 • spolupracuje s obcemi mikroregiony a místními akčními skupinami v Karlovarském kraji na přípravě strategických dokumentů i při přípravě a realizaci projektů;
 • podílí se na přípravě a realizaci přeshraničních projektů;
 • sleduje a vyhodnocuje sociální aspekty zaměstnanosti a hospodářský vývoj kraje
 • shromažďuje informace o programech podpor a dotačních titulech v oblasti hospodářského rozvoje a podpory podnikání a informuje o nich potenciální příjemce (včetně zveřejňování informací na webových stránkách kraje);
 • koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • vyhledává a vytváří ekonomické zdroje pro hospodářský rozvoj kraje a podporu podnikání v jeho územním obvodu;
 • zajišťuje agendy dotačních programů v oblasti územního plánování;
 • spolupracuje na koncepci geografického informačního systému (GIS) kraje.

 

v přenesené působnosti

 

Oddělení územního plánování vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu -  vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 • pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu;
 • pořizuje územně plánovací podklady: územně analytické podklady pro území kraje a územní studie;
 • je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností;
 • vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů;
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod, tj. správní území Karlovarského kraje;
 • Oddělení regionálního rozvoje vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;

v působnosti EU:

 • sleduje přípravu a realizaci strukturální pomoci EU, navrhuje oblasti vhodné pro tuto pomoc a podílí se na přípravě a realizaci konkrétních projektů;
 • ve spolupráci s dalšími odbory a institucemi a v souladu s PRK zpracovává dlouhodobé a střednědobé výhledy možných zdrojů hospodářského růstu kraje;
 • zajišťuje zpracování informací a iniciaci projektů na úrovni iniciativy ES Interreg IIIA, IIIB a IIIC;
 • provádí řídící kontrolu v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.;
 • spolupracuje při provádění veřejnosprávní kontroly v rámci finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.;
 • zpracovává a realizuje ve spolupráci s odborem investic a dalšími odbory přípravu Karlovarského kraje na období 2014 - 2020, zejména: příprava a realizace národních dokumentů (sleduje a připomínkuje), příprava a realizace akčního plánu, příprava a realizace individuálních projektů, příprava věcných (obsahových) podkladů;
 • na základě vyhlášených programů a projektů v rámci jejich realizace úzce spolupracuje s ostatními odbory KÚ a dalšími institucemi;
 • je zodpovědný za zpracování a řízení Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje;
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc a informační podporu v oblasti možností čerpání ekonomických zdrojů pro jejich rozvoj;
 • zajišťuje přípravu a realizaci projektů předkládaných do programů EU, jejichž nositelem je kraj, po celou dobu jejich životnosti (je garantem projektů). U investičních projektů (výstavba apod.) úzce spolupracuje s odborem investic, který realizuje investiční část projektů;
 • realizaci projektů koordinuje ve spolupráci s odborem investic; 
 • zajišťuje komunikaci s partnery projektů, u nichž je nositelem Karlovarský kraj;
 • zajišťuje přípravu dohod o spolupráci na projektech, u nichž je nositelem Karlovarský kraj;
 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů ve svěřených oblastech;
 • zajišťuje zpracování dat v databázi projektových záměrů;
 • zajišťuje a koordinuje dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje;
 • spolupracuje s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. (KARP) na vzniku a činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK).
 • s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. spolupracuje na přípravě Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP);
 • zajišťuje zpracování dat projektových záměrů kraje a jeho příspěvkových organizací v Regionálním akčním plánu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Petr Křenek
Datum poslední změny: 27.5.2016 8:53