Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení kontroly II.

 Oddělení kontroly II.

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů:
  • na základě dílčích návrhů plánů příslušných odborů zpracovává plány kontrol výkonu přenesené působnosti na I. a II. pololetí kalendářního roku, včetně aktualizací, které předkládá ředitelce krajského úřadu ke schválení
  • schválené plány kontrol výkonu přenesené působnosti a aktualizace zveřejňuje na internetu 
  • průběžně sleduje plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti a informuje o stavu jejich plnění ředitelku krajského úřadu
  • zpracovává Vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti po jednotlivých odborech krajského úřadu Karlovarského kraje za uplynulý kalendářní rok
  • ve spolupráci s oddělením rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí navrhuje roční plán veřejnosprávních kontrol dotací v oblasti sociálních služeb, který předává oddělení kontroly I.
  • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů nebo příjemců o veřejnou finanční podporu poskytovanou z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb
  • na základě schválené metodiky zodpovídá za organizaci a provedení veřejnosprávních kontrol ex-ante, interim a ex-post
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům  o veřejnou finanční podporu nebo příjemcům veřejné finanční podpory, a to v rozsahu agendy, kterou zajišťuje ​
Za stránku zodpovídá: Ing. Věra Janouchová
Datum poslední změny: 22.8.2022 14:00