Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení kontroly I.

 Oddělení kontroly I.

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů:
 • vykonává průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem, u právnických osob založených Karlovarským krajem
 • zabezpečuje nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u všech příspěvkových organizací v působnosti kraje, kterým tuto náhradu svým rozhodnutím Rada Karlovarského kraje umožnila
 • na základě dílčích návrhů příslušných odborů zpracovává Plán veřejnosprávních kontrol na období kalendářního roku, který předkládá k projednání poradě vedení a ke schválení Radě Karlovarského kraje
 • zajišťuje zveřejnění plánu veřejnosprávních kontrol, včetně aktualizací, plánu kontrol hospodaření s finančními prostředky a majetkem u odborů krajského úřadu a plánu kontrol dodržování vnitřních předpisů u odborů krajského úřadu na intranetu
 • na základě zpracovaného a schváleného ročního plánu veřejnosprávních kontrol vykonává průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem
 • vede evidenci protokolů z veřejnosprávních kontrol vykonávaných jednotlivými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • sleduje plnění schváleného plánu veřejnosprávních kontrolna příslušný kalendářní rok
 • zpracovává na každé zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje Zprávu o kontrolní činnosti
 • zajišťuje prověřování  přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a průběžně informuje ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje 
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Karlovarského kraje
 • zajišťuje konzultační a metodickou činnost a přenos informací za oblast kontroly či z kontrolní činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím i odborům Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • pořádá metodická setkání pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje se zaměřením na zjištění z veřejnosprávních kontrol
 • vede evidenci protokolů z externích kontrol krajského úřadu ze strany ministerstev a dalších ústředních správních orgánů
 • zpracovává vnitřní předpisy Karlovarského kraje v oblasti kontroly
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti finanční kontroly
 • ve spolupráci s příslušnými odbory vyhotovuje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok, kterou předkládá ředitelce krajského úřadu ke schválení
 • schválenou Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol zasílá Ministerstvu financí České republiky a uveřejňuje na internetových stránkách Karlovarského kraje
 • po uplynutí sledovaného tříletého kontrolního období zpracovává Podklady pro Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za dané období, které zasílá na Ministerstvo vnitra České republiky
 • plně zodpovídá za agendu veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
 • vydává osvědčení o konání veřejné sbírky, vydává rozhodnutí o zahájení veřejné sbírky, poskytuje metodickou pomoc
 • provádí kontrolu vyúčtování ukončených veřejných sbírek, vykonává veřejnosprávní kontrolu
 • zahajuje a vede správní řízení dle ustanovení § 23 - 25 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů​
Za stránku zodpovídá: Ing. Věra Janouchová
Datum poslední změny: 22.8.2022 13:56