Úvodní strana > Krajský úřad > Odbory KÚ > Oddělení personálních věcí a vzdělávání

 Oddělení personálních věcí a vzdělávání

 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu zaměstnanců krajského úřadu včetně sledování čerpání mzdových prostředků a ostatních osobních výdajů,
 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu ředitelů příspěvkových organizací kraje, kromě ředitelů příspěvkových organizací, které spravuje odbor školství mládeže a tělovýchovy,
 • komplexně zajišťuje agendu odměn členů zastupitelstva včetně sledování čerpání ostatních osobních výdajů,
 • zajišťuje činnosti spojené se zúčtováním a odvody zdravotního, sociálního pojištění, daněmi z příjmů a záležitosti související s důchodovým zabezpečením zaměstnanců včetně styku s příslušnými institucemi,
 • zpracovává statistické výkazy včetně zajištění styku s příslušnými institucemi,
 • připravuje podklady pro sestavení rozpočtu kraje v rámci příslušné rozpočtové kapitoly (mzdové prostředky, ostatní osobní výdaje, odvody, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů) a průběžně sleduje jejich čerpání,
 • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst novými zaměstnanci a výběrová řízení na vedoucí zaměstnance úřadu, spolupracuje s úřadem práce,
 • vede agendu spojenou s uchazeči o zaměstnání,
 • zpracovává koncepce a plány vzdělávání zaměstnanců, zabezpečuje komplexní systém odborné výchovy a vzdělávání zaměstnanců včetně vstupního vzdělávání,
 • v souladu s příslušným vnitřním předpisem zajišťuje účast zaměstnanců a členů zastupitelstva na odborných školeních a jiných vzdělávacích akcích, dle zvláštního právního předpisu přihlašuje zaměstnance ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti,
 • souladu s příslušným vnitřním předpisem spravuje sociální fond zaměstnanců a členů zastupitelstva,
 • ve spolupráci s OVZ zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance Karlovarského kraje zařazených  do krajského úřadu,
  zajišťuje „závodní zdravotní péči“ pro zaměstnance Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu.
Za stránku zodpovídá: Naděžda Domecká
Datum poslední změny: 16.8.2019 8:52