Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Správní řád – vzory usnesení, rozhodnutí a záznamů

 Správní řád – vzory usnesení, rozhodnutí a záznamů

Metodická pomůcka Krajského úřadu Karlovarského kraje

Vzory usnesení, rozhodnutí a záznamů podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Jedná se o metodickou pomůcku, která byla vypracována v roce 2005 v souvislosti s nově přijatým správním řádem, tj. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinným od 1. 1. 2006, který zavedl novou formu rozhodnutí správního orgánu, usnesení. Snahou metodické pomůcky bylo usnadnění výkonu veřejné správy a rozhodování ve správním řízení dle nového právního předpisu. Metodická pomůcka je aktualizována k právní úpravě roku 2022.

Usnesení je vydáváno ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 správního řádu, stanoví-li tak zákon a je v podstatě jakousi zjednodušenou formou rozhodnutí. Zákon vymezuje velké množství případů, kde správní orgán rozhoduje formou usnesení a zároveň stanoví rozdílná pravidla pro jejich vydání či doručování některá usnesení se oznamují účastníkům řízení stejně jako rozhodnutí ve věci samé, některá se pouze poznamenají do spisu, proti některým je možné podat odvolání, proti některým nikoliv apod.

Je vypracováno celkem 65 vzorů usnesení. Usnesení pod č. 29 je usnesením o vykázání z místa, které se dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu vyhlašuje ústně, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, poslední věta správního řádu, by mělo být následně poznamenáno do spisu.

Zároveň byly vypracovány vzory některých nejčastěji používaných úředních záznamů a vzory rozhodnutí v prvním stupni, rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí v přezkumném řízení.

 

​K uvedenému materiálu je nezbytné uvést, že se jedná pouze o vzory (nikoliv závazné šablony), které je nezbytné vždy konkrétně individuálně upravit, doplnit apod. dle potřeb konkrétního správního řízení a aktuální legislativy.

Stejné se týká použitých šablon, formátu písma a řádkování, kdy je nezbytné vše upravit dle aktuálních vnitřních předpisů organizace upravujících závazně podobu písemností daného úřadu. Též slovosled v textu lze měnit a text výroku případně doplňovat dle uvážení ve smyslu příslušné právní úpravy.

 

 

​Vzory usnesení ​Vzory rozhodnutí ​Vzory záznamů

Č. 1 - určení místní příslušnosti.docxČ. 1 - určení místní příslušnosti.docx

Č. 2 - postoupení pro nepříslušnost.docxČ. 2 - postoupení pro nepříslušnost.docx

Č. 3 - další postoupení pro nepříslušnost.docxČ. 3 - další postoupení pro nepříslušnost.docx

Č. 4 - dožádání.docxČ. 4 - dožádání.docx

Č. 5 - odmítnutí dožádání.docxČ. 5 - odmítnutí dožádání.docx

Č. 6 - o námitce podjatosti úřední osoby.docxČ. 6 - o námitce podjatosti úřední osoby.docx

Č. 7 - určení nepodjaté úřední osoby.docxČ. 7 - určení nepodjaté úřední osoby.docx

Č. 8 - ustanovení tlumočníka, prostředníka.docxČ. 8 - ustanovení tlumočníka, prostředníka.docx

Č. 9  - oprava protokolu.docxČ. 9 - oprava protokolu.docx

Č. 10 - o účastenství.docxČ. 10 - o účastenství.docx

Č. 11 - ustanovení opatrovníka.docxČ. 11 - ustanovení opatrovníka.docx

Č. 12 - ustanovení opatrovníka, z moci úřední, veřejnou vyhláškou.docxČ. 12 - ustanovení opatrovníka, z moci úřední, veřejnou vyhláškou.docx

Č. 13 - zrušení opatrovnictví a ustanovení jiného.docxČ. 13 - zrušení opatrovnictví a ustanovení jiného.docx

Č. 14 - zánik funkce opatrovníka.docxČ. 14 - zánik funkce opatrovníka.docx

Č. 15 - uznání úkonů ve prospěch účastníka řízení.docxČ. 15 - uznání úkonů ve prospěch účastníka řízení.docx

Č. 16 - ustanovení společného zástupce.docxČ. 16 - ustanovení společného zástupce.docx

Č. 17 - stanovení lhůty, do kdy lze činit návrhy.docxČ. 17 - stanovení lhůty, do kdy lze činit návrhy.docx

Č. 18 - odepření nahlížet do spisu.docxČ. 18 - odepření nahlížet do spisu.docx

Č. 19 - určení lhůty k provedení úkonu.docxČ. 19 - určení lhůty k provedení úkonu.docx

Č. 20 - prodloužení lhůty k provedení úkonu.docxČ. 20 - prodloužení lhůty k provedení úkonu.docx

Č. 21 - prominutí zmeškání úkonu.docxČ. 21 - prominutí zmeškání úkonu.docx

Č. 22 - odložení věci.docxČ. 22 - odložení věci.docx

Č. 23 - zastavení řízení, zjevně právně nepřípustná žádost.docxČ. 23 - zastavení řízení, zjevně právně nepřípustná žádost.docx

Č. 24 - o veřejném ústním jednání.docxČ. 24 - o veřejném ústním jednání.docx

Č. 25 - předložení listiny.docxČ. 25 - předložení listiny.docx

Č. 26 - předložení věci, strpění ohledání.docxČ. 26 - předložení věci, strpění ohledání.docx

Č. 27 - ustanovení znalce.docxČ. 27 - ustanovení znalce.docx

Č. 28 - předvedení svědka.docxČ. 28 - předvedení svědka.docx

Č. 29 - VYHLAŠOVANÉ ÚSTNĚ, vykázání z místa konání úkonu.docxČ. 29 - VYHLAŠOVANÉ ÚSTNĚ, vykázání z místa konání úkonu.docx

Č. 30 - přerušení řízení.docxČ. 30 - přerušení řízení.docx

Č. 31 - zastavení řízení o žádosti.docxČ. 31 - zastavení řízení o žádosti.docx

Č. 32 - zastavení řízení z moci úřední.docxČ. 32 - zastavení řízení z moci úřední.docx

Č. 33 - oprava zřejmých nesprávností.docxČ. 33 - oprava zřejmých nesprávností.docx

Č. 34 - převzetí věci, nečinnost.docxČ. 34 - převzetí věci, nečinnost.docx

Č. 35 - pověření jiného správního orgánu, nečinnost.docxČ. 35 - pověření jiného správního orgánu, nečinnost.docx

Č. 36 - prodloužení lhůty pro rozhodnutí.docxČ. 36 - prodloužení lhůty pro rozhodnutí.docx

Č. 37 - zamítnutí žádosti o uplatnění nečinnosti.docxČ. 37 - zamítnutí žádosti o uplatnění nečinnosti.docx

Č. 39 - pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí.docxČ. 39 - pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí.docx

Č. 40 - zahájení přezkumného řízení.docxČ. 40 - zahájení přezkumného řízení.docx

  Č. 41 - zastavení přezkumného řízení.docxČ. 41 - zastavení přezkumného řízení.docx

Č. 42 - zastavení přezkumného řízení, uplynutí lhůty.docxČ. 42 - zastavení přezkumného řízení, uplynutí lhůty.docx

Č. 43 - zastavení řízení, nové řízení.docxČ. 43 - zastavení řízení, nové řízení.docx

Č. 44 - exekuční výzva.docxČ. 44 - exekuční výzva.docx

Č. 45 - exekuční příkaz.docxČ. 45 - exekuční příkaz.docx

Č. 46 - odložení, přerušení exekuce.docxČ. 46 - odložení, přerušení exekuce.docx

Č. 47 - zastavení exekuce.docxČ. 47 - zastavení exekuce.docx

Č. 48 - uložení povinnosti zaplatit předem náklady exekuce.docxČ. 48 - uložení povinnosti zaplatit předem náklady exekuce.docx

Č. 49 - převzetí věci.docxČ. 49 - převzetí věci.docx

Č. 50 - pověření jiného správního orgánu.docxČ. 50 - pověření jiného správního orgánu.docx

Č. 51 - pověření jiného správního orgánu (podjatost).docxČ. 51 - pověření jiného správního orgánu (podjatost).docx

Č. 52 - postoupení věci z důvodu vhodnosti.docxČ. 52 - postoupení věci z důvodu vhodnosti.docx

Č. 53 - zajištění důkazu.docxČ. 53 - zajištění důkazu.docx

Č. 54 - společné řízení.docxČ. 54 - společné řízení.docx

Č. 55 - vyloučení řízení o jednotlivých otázkách.docxČ. 55 - vyloučení řízení o jednotlivých otázkách.docx

Č. 56 - přerušení řízení s předstihem žádosti.docxČ. 56 - přerušení řízení s předstihem žádosti.docx

Č. 57 - zastavení řízení s předstihem žádosti.docxČ. 57 - zastavení řízení s předstihem žádosti.docx

Č. 58 - přerušení řízení o výběru žádosti.docxČ. 58 - přerušení řízení o výběru žádosti.docx

Č. 59 - zastavení řízení, nesložení záruky.docxČ. 59 - zastavení řízení, nesložení záruky.docx

Č. 60 - přerušení řízení podmíněné ZS.docxČ. 60 - přerušení řízení podmíněné ZS.docx

Č. 61 - oprava vyjádření, osvědčení, sdělení.docxČ. 61 - oprava vyjádření, osvědčení, sdělení.docx

Č. 62 - zrušení vyjádření, osvědčení, sdělení.docxČ. 62 - zrušení vyjádření, osvědčení, sdělení.docx

Č. 63 - prohlášení za jiný úkon (konverze úkonu).docxČ. 63 - prohlášení za jiný úkon (konverze úkonu).docx

Č. 64 - zastavení řízení (uzavření VPS).docxČ. 64 - zastavení řízení (uzavření VPS).docx

Č. 65 - zahájení přezkumného řízení, OOP.docxČ. 65 - zahájení přezkumného řízení, OOP.docx

1. rozhodnutí prvoinstanční.docx1. rozhodnutí prvoinstanční.docx

2. rozhodnutí o odvolání.docx2. rozhodnutí o odvolání.docx

3. rozhodnutí v přezkumném řízení.docx3. rozhodnutí v přezkumném řízení.docx

4. rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.docx4. rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.docx

záznam o oprávněné úř. osobě 1.docxzáznam o oprávněné úř. osobě 1.docx

záznam o oprávněné úř. osobě 2.docxzáznam o oprávněné úř. osobě 2.docx

ZÁZNAM, obecný.docxZÁZNAM, obecný.docx

záznam, v ostatních věcech.docxzáznam, v ostatních věcech.docx

 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Šnajdrová
Datum poslední změny: 9.3.2022 8:53