Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1.ledna 2010

 Sazebník úhrad za poskytování služeb platný od 1.ledna 2010


Úkon

Sazba

Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdarma
Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé 2,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé 3,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé 4,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé 6,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné 10,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné 20,00 Kč
Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné 20,00 Kč
Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné 40,00 Kč
Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé 2,00 Kč
Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné 10,00 Kč
Tisk digitální fotografie 9 x 13 10,00 Kč
1 ks nenahrané diskety 20,00 Kč
1 ks nenahrané CD 50,00 Kč
Poštovné dle platných poštovních tarifů
Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut) 50,00 Kč za každou i započatou půlhodinu práce
Náklady za ostatní materiál (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.) dle skutečné výše nákladů
   
   
   
   
Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku.   Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele nejsou přípustné.   Úhradu za poskytované služby lze provést:
  • v hotovosti na pokladně (popř. podatelně) Krajského úřadu Karlovarského kraje
  • po dohodě na bankovní účet Karlovarského kraje č.ú. 27-5622800267/0100
Vydání informací nebo vystavených kopií je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy (zálohu stanoví příslušný pracovník kraje a to až do výše předpokládaných nákladů).

V odůvodněných případech lze od úhrady za služby upustit (na základě písemné žádosti žadatele). O prominutí úhrady rozhoduje odpovědný pracovník odd. informací  a styku s veřejností (v případě poskytování informací dle z . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nebo vedoucí odboru vnitřních záležitostí (v případě poskytování jiných služeb).

Správní poplatky:

Vyměření správních poplatků a způsob jejich vybírání je upraven v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jejich výše je upravena v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zmíněného zákona.


Datum zveřejnění: 11.5.2016 12:05
Datum sejmutí:
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Štěpánka Košťálová
Poslední aktualizace : 11.5.2016 12:20