Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Změny v silniční síti

 Změny v silniční síti

Číslo jednací: 1158/DS/08-2

 

ROZHODNUTÍ

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) a dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČ: 70947023 (jediný účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu) ze dne 25.4.2008 o provedení změn v silniční síti rozhodl podle ustanovení § 3 zákona č. 13/1997 Sb. takto:

 1.    V silniční síti okresu Karlovy Vary se přeřazuje celá silnice II/179 délky cca 9,612 km ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/1794. Po provedení změny bude mít silnice III/1794 celkovou délku cca 9,612 km dle přiložené ověřené situace č. 1.
 2.    V silniční síti okresu Karlovy Vary se přeřazuje silnice II/198 od km 0,000 do km 3,604, délky cca 3,604 km ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/00613. Po provedení změny bude silnice III/00613 vyúsťovat ze silnice I/6 a bude mít celkovou délku cca 3,604 km. Silnice II/198 bude vyúsťovat ze silnice I/6 a bude mít celkovou délku cca 34,186 km dle přiložené ověřené situace č. 2
 3.    V silniční síti okresu Karlovy Vary se přeřazuje počáteční úsek silnice II/221 od km 30,792 do km 43,201 délky cca 12,409 km ze silnic II. třídy do silnice III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/22127. Po provedení změny bude silnice III/22127 vyúsťovat z okružní křižovatky silnice I/13 a bude mít celkovou délku cca 12,604 km. Vojenským prostorem přerušená silnice II/221 bude po peáži se silnicemi II/222 a I/13 pokračovat vyústěním z mimoúrovňové křižovatky silnice I/13 v Ostrově a její délka se zkrátí o cca 12,409 km dle přiložené ověřené situace č. 3.
 4.    V silniční síti okresu Sokolov se přeřazuje počáteční úsek silnice II/222 od km 0,000 do km 7,173 délky cca 7,173 ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/21035. Po provedení změny bude silnice III/21035 vyúsťovat ze silnice II/219 a bude mít celkovou délku cca 7,173 km. Větve úrovňové křižovatky budou příslušet silnici III/21035 dle přiložené ověřené situace č. 4. V silniční síti okresu Sokolov se přeřazuje celý tah silnice III/1812a délky cca 0,635 km a počáteční úsek silnice III/2222 od km 0,000 do km 4,273 délky cca 4,273 km ze silnic III. třídy do silnic II. třídy do tahu silnice II/222. Po provedení změny bude mít silnice III/2222 celkovou délku cca 1,118 km. Po provedení změn bude mít silnice II/222 celkovou délku cca 27,828 km dle přiložené ověřené situace č. 4.
 5.    V silniční síti okresu Cheb se přeřazuje počáteční úsek silnice II/221 od km 0,000 do km 4,204 v délce cca 4,204 ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/2118. Po provedení změny bude silnice III/2118 vyúsťovat ze silnice I/21 a bude mít celkovou délku cca 4,204 km dle přiložené ověřené situace č. 5.

  V silniční síti okresu Cheb se přeřazuje celá silnice III/2113 délky cca 3,684 km ze silnic III. třídy do silnic II. třídy do počátečního tahu silnice II/212. Po provedení změn bude silnice II/212 vyúsťovat ze silnice I/21 a bude mít celkovou délku cca 50,156 km dle přiložené ověřené situace č. 5.

  V silniční síti okresu Cheb se přeřazuje úsek silnice II/211 od km 4,204 do km 4,495 délky cca 0,291 km jeho přečíslováním do tahu silnice II/212 dle přiložené ověřené situace č. 5.

  V silniční síti okresu Cheb se přeřazuje úsek silnice II/211 od km 4,495 do km 14,436 délky cca 9,941 ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/2119. Po provedení změn bude silnice III/2119 vyúsťovat ze silnice II/212 a bude mít celkovou délku cca 9,941 km dle přiložené ověřené situace č. 5.
 6.    V silniční síti okresů Sokolov a Karlovy Vary se přeřazuje koncový úsek silnice II/218 délky cca 22,432 km ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/21012. Po provedení změny bude silnice III/21012 vyúsťovat ze silnice II/210 a bude mít celkovou délku cca 22,432 km. Silnice II/218 se provedením změny zkrátí o cca 22,432 km a bude mít celkovou délku cca 14,359 km dle přiložené ověřené situace č. 6.
 7.    V silniční síti okresu Karlovy Vary se přeřazuje úsek silnice II/220 od km 13,550 do km 14,429 délka cca 0,879 km jeho přečíslováním do silnice II/219. Silnice II/220 bude mít celkovou délku cca 13,550 km a silnice II/219 bude mít celkovou délku cca 32,581 km dle přiložené ověřené situace č. 7.

  V silniční síti okresu Karlovy Vary se přeřazuje koncový úsek silnice II/220 od km 14,429 do km 29,006 délky cca 14,577 km ze silnic II. třídy do silnic III. třídy s přidělením nového čísla silnice III/2194. Po provedení změny bude silnice III/2194 vyúsťovat z křižovatky se silnicí II/219 a bude mít celkovou délku cca 14,577 dle přiložené ověřené situace č. 7.

  Nedílnou součástí rozhodnutí jsou přiložené ověřené situace č. 1 až č. 7.

O d ů v o d n ě n í :

Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, byla dne 30.4.2008 doručena žádost Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., jakožto majetkového správce silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, o provedení změn v silniční síti. Změny byly navrženy dle schváleného dokumentu „Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“ a nová čísla byla přiřazena příslušným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic ČR

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 3 a § 9 zákona č. 13/1997 Sb. a dále přezkoumal předložené podklady. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal žádné skutečnosti bránící vyhovět žádosti o provedení změn v silniční síti a rozhodl jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník správního řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

V karlových Varech dne 20.5.2008

          Josef Vaněk
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství


Přílohy:
Ověřené situace č. 1 až č. 7

Obdrží:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov

Na vědomí:

 1. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, evidence silnic a mostů, Čerčanská 2023/12, Praha 4
 3. Regionální úřad Plzeň, centra vojenské dopravy, Nemocniční 6, 302 00 Plzeň
 4. Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, 518 16 Dobruška
 5. Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy a silničního hospodářství, Moskevská 21, 360 21 Karlovy Vary
 6. Městský úřad Sokolov, odbor dopravně-správních agend, Rokycanovca ul. 1929, 356 20 Sokolov
 7. Městský úřad Cheb, odbor silničního hospodářství a dopravy, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
 8. Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Hlavní 795, 363 20 Ostrov
 9. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
 10. Městský úřad Kraslice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí 28. října 1428, 358 20 Kraslice
 11. Městský úřad Aš, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kamenná 52, 352 01 Aš
 12. Policie ČR OŘ DI K. Vary, Rolavská 1, 360 17 Karlovy Vary
 13. Policie ČR OŘ DI Sokolov, Jednoty 1733, 356 15 Sokolov
 14. Policie ČR OŘ DI Cheb, Valdštejnova 2, 350 15 Cheb
Datum zveřejnění:
Datum sejmutí: 10.6.2008 10:31
 
Za stránku zodpovídá: Josef Vaněk
Poslední aktualizace : 10.6.2008 10:31