Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace

 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení
 
 
Rada Karlovarského kraje v souladu s ustanoveními § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějšího předpisu vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
 
Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice.
 
Nástup na vedoucí pracovní místo je 1. listopadu 2022.
 
Předpoklady:
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat, daná zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“) pro daný typ školy,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost k výkonu činnosti ředitele,
 • prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.
 
Požadavky:
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 
Obsahové náležitosti přihlášky:
 • specifikace vedoucího pracovního místa, na které se uchazeč hlásí,
 • titul, jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje včetně adresy pro doručování,
 • podpis uchazeče.
 
Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy:
 • úředně ověřené kopie dokladů o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy (např. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, maturitní vysvědčení atd.),
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklad o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, pracovní smlouvy atd.) nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu,
 • doklad prokazující znalost českého jazyka dle § 4 zákona č. 563/2004 Sb. (v případě, že uchazeč získal odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školského zařízení (ne starší 2 měsíců),
 • pedagogická koncepce rozvoje školy, jejíž součástí bude i rozvoj školy v celokrajském kontextu s ohledem na demografické a ekonomické podmínky v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 • strukturovaný životopis,
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.
 
Vhodnost uchazeče bude posuzována na základě:
 • přihlášky a jejích nedílných součástí,
 • znalosti školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy,
 • řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 
Termín podání přihlášek: 29. července 2022 včetně (nejedná se o datum podání k poštovní přepravě)
 
ihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary (obálku označte „KONKURS - NEOTEVÍRAT“)
 
Upozornění: Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadavky týkající se výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Datum zveřejnění: 23.5.2022 0:00
Datum sejmutí: 30.7.2022 0:05
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Vlastimil Kovařík
Poslední aktualizace : 23.5.2022 16:24