Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Domácí péče (ošetřovatelská) v oboru všeobecná sestra pro okres Sokolov

 Domácí péče (ošetřovatelská) v oboru všeobecná sestra pro okres Sokolov

​​č. j. KK/2490/ZD/21-2
 
V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í
  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, v souladu s ust. § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje na návrh uchazeče Domácí péče Včelka Praha s.r.o., IČO: 242 54 380, výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro formu zdravotní péče poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta - domácí péče (ošetřovatelská) v oboru všeobecná sestra s druhem zdravotní péče ošetřovatelská péče pro okres Sokolov, se zdravotními pojišťovnami.
  
Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: 1. února 2022.
 
Přihlášky mohou uchazeči podat písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 06, kde se mohou blíže seznámit s podmínkami výběrového řízení (tel.: 354 222 357, 354 222 450).
  
Lhůta pro podání, tj. doručení přihlášky do výběrového řízení počíná běžet dne 16. prosince 2021 a končí dne 31. ledna 2022  (včetně), přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
  
Podle ust. § 50 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, které je předmětem výběrového řízení.
Členové komise v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona při posuzování přihlášek uchazeče přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb.  Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb
ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
 
  
Ing. Alena Šalátová
vedoucí odboru zdravotnictví
v z. Ing. Denisa Pelc v. r.
Datum zveřejnění: 16.12.2021 0:00
Datum sejmutí: 1.2.2022 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Tereza Pláničková
Poslední aktualizace : 16.12.2021 11:38