Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Záměr kraje propachtovat nemovitou věc v k.ú. Dvory

 Záměr kraje propachtovat nemovitou věc v k.ú. Dvory

​č.j.: KK/839/MP/21

V Karlových Varech, dne 30.03.2021

 

Karlovarský kraj

Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 
zveřejňuje záměr pachtu
 
pozemku parc. č. 522/3 o výměře 17.895 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, v k.ú. Dvory, obci Karlovy Vary, evidovaném na LV č. 747 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
 
Za následujících podmínek:
 
·         nabídky musí být doručeny v zalepené obálce do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje v budově “A“, v přízemí, nejpozději do 30. 4. 2021, do 11.00 hod. Obálky označte nápisem „Nabídkové řízení č. 1/2021/OSM - NEOTVÍRAT“,
·         rozhodujícím kritériem při výběru nejvhodnější nabídky je nabízená cena pachtu. Vybraný zájemce uzavře pachtovní smlouvu v termínu do 21 dnů ode dne doručení oznámení odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje o výsledku nabídkového řízení k výše uvedené nemovité věci.
 
Nabídka musí obsahovat:
 
·         jméno, příjmení (název společnosti), trvalé bydliště (sídlo) žadatele, tel. spojení, podpis osoby oprávněné
·         předpokládaný konkrétní záměr využití
·         výši nabídnuté ceny pachtu v Kč za rok, za celý předmět pachtu
·         čestné prohlášení, že žadatel nemá nedoplatky v evidenci daní, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky vůči Karlovarskému kraji, není v insolvenčním řízení a není proti němu vedeno konkurzní řízení
 
Příloha:
 
Ø  Výpis z katastru nemovitostí LV_Dvory.pdfLV_Dvory.pdf
Ø  Podmínky nabídkového řízení Podminky_nabidkoveho_rizeni.docxPodminky_nabidkoveho_rizeni.docx
 
 
Bližší informace:
V kanceláři č. dveří: 420, budova ,,B“
Vyřizuje: Bc. Petr Kořán, tel. 354 222 574
Vyvěšení od: 31. 3. 2021 do: 30. 4. 2021
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Bc. Olga Vokáčová v. r.
                                                                                                                                        vedoucí odboru správa majetku   
                                                                                                                                    Krajského úřadu Karlovarského kraje
Datum zveřejnění: 31.3.2021 0:00
Datum sejmutí: 3.5.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Poslední aktualizace : 31.3.2021 9:18