Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Laboratorní pracoviště diagnostické a léčebné péče - cytologie v oboru gynekologie a porodnictví pro území Karlovarského kraje

 Laboratorní pracoviště diagnostické a léčebné péče - cytologie v oboru gynekologie a porodnictví pro území Karlovarského kraje

​​​č. j. KK/421/ZD/21-2
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, v souladu s ust. § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje na návrh poskytovatele VARAPALO, s.r.o., IČO: 280 05 902 , výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro formu zdravotní péče: ambulantní péče - laboratorní pracovišťě diagnostické a léčebné péče - cytologie v oboru gynekologie a porodnictví pro území Karlovarského kraje, se zdravotními pojišťovnami.
 
Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: 1. dubna 2021.
 
Přihlášky mohou uchazeči podat písemně, osobně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 06, kde se mohou blíže seznámit s podmínkami výběrového řízení (tel.: 354 222 357, 354 222 450).
 
Lhůta pro podání, tj. doručení přihlášky do výběrového řízení počíná běžet dne 8. března 2021 a končí dne 28. dubna 2021 (včetně), přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
 
Podle ust. § 50 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, které je předmětem výběrového řízení.
Členové komise v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona při posuzování přihlášek uchazeče přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb.  Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
 
  
Ing. Alena Šalátová, v. r.
vedoucí odboru zdravotnictví
v z. Ing. Denisa Pelc, v.r.
Datum zveřejnění: 8.3.2021 0:00
Datum sejmutí: 29.4.2021 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Tereza Pláničková
Poslední aktualizace : 8.3.2021 16:45