Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Diabetologie a vnitřní lékařství pro okres Karlovy Vary

 Diabetologie a vnitřní lékařství pro okres Karlovy Vary

​č.j. KK/1618/ZD/19-2
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, v souladu s ust.  § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje na návrh VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY (111) výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro formu zdravotní péče ambulantní péče  v oborech: 1) endokrinologie a diabetologie - pouze v rozsahu diabetologie, 2) vnitřní lékařství pro okres Karlovy Vary, se zdravotními pojišťovnami.
 
Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: ihned po ukončení výběrového řízení a splnění podmínek v souladu s právními předpisy.
 
Přihlášky mohou uchazeči podat písemně, osobně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 06, kde se mohou blíže seznámit s podmínkami výběrového řízení tel.: 354 222 357, 354 222 450).
 
Lhůta pro podání, tj. doručení přihlášky do výběrového řízení počíná běžet dne 23. srpna 2019 a končí dne 4. října 2019 (včetně), přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
 
Podle ust. § 50 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, které je předmětem výběrového řízení.
Členové komise v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona při posuzování přihlášek uchazeče přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb
ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
 
 
Ing. Alena Šalátová v. r.
vedoucí odboru zdravotnictví
 
Datum zveřejnění: 23.8.2019 8:00
Datum sejmutí: 4.10.2019 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Pavlína Černá
Poslední aktualizace : 23.8.2019 11:34