Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Péče ve vlastním soc. prostředí pacienta všeobecná sestra pro okres Cheb

 Péče ve vlastním soc. prostředí pacienta všeobecná sestra pro okres Cheb

​č. j. KK/1512/ZD/19-4

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, v souladu s ust.  § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje na návrh poskytovatele Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, IČO: 005 75  143 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro formu zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta: - domácí péče – ošetřovatelská v oboru: všeobecná sestra, s druhem zdravotní péče: ošetřovatelská péče pro okres Cheb, se zdravotními pojišťovnami.
 
Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb: 1. října 2019.
 
Přihlášky mohou uchazeči podat písemně, osobně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 06, kde se mohou blíže seznámit s podmínkami výběrového řízení (tel.: 354 222 357, 354 222 450).
 
Lhůta pro podání, tj. doručení přihlášky do výběrového řízení počíná běžet od 6. srpna 2019 do 17. září 2019 (včetně),přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
 
Podle ust. § 50 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, které je předmětem výběrového řízení.
Členové komise v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona při posuzování přihlášek uchazeče přihlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb.  Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.
 
 
Ing. Alena Šalátová v. r.
vedoucí odboru zdravotnictví
Datum zveřejnění: 6.8.2019 0:00
Datum sejmutí: 18.9.2019 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Pavlína Černá
Poslední aktualizace : 6.8.2019 14:03