Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Cheb

 Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Cheb

 Č.j. KK/1490/IN/19
 V Karlových Varech, dne 13.05.2019

 

​Karlovarský kraj

Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 
zveřejňuje záměr prodeje
 
-           pozemek č. parc. st. 2338 o výměře 1.417 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a          nádvoří) jehož součástí je stavba občanského vybavení s č.p. 2700,
-           pozemek č. parc. st. 2337 o výměře 641 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je budova občanské vybavenosti bez č.p./č.e.
-           pozemek č. parc. st. 3435 o výměře 31 m2 (druh pozemku: zastavěná plocha a   nádvoří) - na pozemku se nachází stavba bez č.p./č.e. ve vlastnictví - České republiky, příslušnost pro hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká       1024/11a, Praha 3 - Žižkov, zapsáno na LV č. 10002
-           pozemek č. parc. 1576/1 o výměře 6.818 m2 (druh pozemku: ostatní plocha)
vše v k.ú. a obci Cheb, zapsáno na LV č. 155 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště v Chebu.        
 
Na části pozemku p.č. 1576/1 (77 m2) je uzavřen smluvní vztah mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb, p.o. (jako „pronajímatel“) s Teléfonicou Czech republic a.s. (jako „nájemce“) formou nájemní smlouvy za účelem provozování základnové stanice s ročním nájemným ve výši 50.000,00 Kč (bez DPH).
 
Za následujících podmínek:
 
·         minimální nabídková kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši ceny v místě a čase obvyklé, tj. 11.000.000,00 Kč,
 
kupující uhradí náklady spojené s prodejem, a to správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku ve výši 22.000,00 Kč a jeho aktualizace ve výši 5.500,00, tj. 27.500,00 Kč (+ DPH v platné zákonné výši)
 
·         nabídky musí být doručeny v zalepené obálce do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje v budově “A“, v přízemí, nejpozději do 30. 09. 2019, do 10.30 hod, na adrese: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory. Obálky označte nápisem „Prodej Podhradská, Cheb – neotevírat - nabídka“,
 
·         rozhodujícím kritériem při výběru nejvhodnější nabídky je nabízená kupní cena. Vybraný zájemce uzavře kupní smlouvu v termínu do 21 dnů ode dne doručení rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o prodeji výše uvedeným nemovitých věcí.
 
Nabídka musí obsahovat:
 
·         jméno, příjmení (název společnosti), trvalé bydliště (sídlo) žadatele, tel. spojení, podpis osoby oprávněné
·         předpokládaný konkrétní záměr využití
·         výši nabídnuté kupní ceny v Kč za celý předmět prodeje (soubor nemovitých věcí) a návrh způsobu jejího vypořádání (způsob platby)
·         čestné prohlášení, že žadatel nemá nedoplatky v evidenci daní, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky vůči Karlovarskému kraji, není v insolvenčním řízení a není proti němu vedeno konkurzní řízení
·         originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů
 
 
Prohlídka objektu je možná po předchozí dohodě s Ing. Zuzanou Vaněčkovou, budova „B“,  3. patro, č. dveří 319, tel.: 354 222 278, 736 650 103, e-mail: zuzana.vaneckova@kr-karlovarsky.cz.
 
O otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek bude rozhodovat jmenovaná tříčlenná komise. Otevírání obálek bude probíhat dne 30.09.2019 ve 11:00 hodin v zasedací místnosti v budově krajského úřadu č. místn. 118A za možné účasti zájemců.
 
Tento záměr byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 29.04.2019, usnesením č. RK 479/04/2019.
 
 
Příloha:
 
Ø  Výpis z katastru nemovitostí vypis.pdfvypis.pdf
 
 
Bližší informace:
 
V kanceláři č. dveří: 308, budova ,,B“
Vyřizuje: Bc. Olga Vokáčová, tel. 354 222 541
Vyvěšení od: 13.05.2019 do 30.09.2019
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic a správa majetku
Datum zveřejnění: 13.5.2019 0:00
Datum sejmutí: 30.9.2019 0:00
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Marek Kukučka
Poslední aktualizace : 13.5.2019 12:19