Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Oblast prevence kriminality

 Oblast prevence kriminality

 

INTERNETEM BEZPEČNĚ - odborná konference


Karlovarský kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, a ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, pod záštitou náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petra Kubise, pořádá odbornou konferenci 

internetem_bezpecne_pozvanka.jpgINTERNETEM BEZPEČNĚ 2017
.

Konference se koná ve dnech 20. - 21. dubna 2017 ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.

Cílem konference je rozšíření již nastavené spolupráce odborníků bezpečnostních složek, specialistů z oblasti prevence a vzdělávání, zástupců pedagogické sféry a sociálně právních ochrany dětí, zejména v otázkách řešení patologických jevů ve světě informačních a komunikačních technologií. Přednášet budou kvalifikovaní a uznávaní odborníci zabývající se bezpečností na internetu.  Konference je určena jak pro odbornou veřejnost zabývající se řešením rizikových jevů a chování ve světě informačních a komunikačních technologií, tak i pro laickou veřejnost.

Náplň konference:

internetem-bezpecne-program.jpgProgram
veřejnost_jpg.jpgProgram veřejnost

20. dubna
Dopolední blok bude věnován odborné veřejnosti
Odpolední blok je určen pro laickou veřejnost a svými tématy osloví zejména rodiče dětí, kdy se zaměří na bezpečný pohyb dětí v online prostředí

21. dubna
Přednášky zaměřené na zvyšování odbornosti v oblasti vyšetřování a prevence, zejména Policie ČR a městských policií v kraji

Na konferenci je nutné se přihlásit na http://www.knihovnakv.cz/internetembezpecne-p648.htm . Pozvánku je možno šířit mezi další subjekty zabývající se problematikou bezpečného internetu a také laickou veřejnost, zejména mezi rodiče.

Účast na konferenci je zdarma.
Těšíme se na vaši účast.


Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017

Dne 24. 11. 2016 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.

Priority Programu prevence kriminality jsou:

 1. Systém prevence kriminality
 2. Pomoc obětem trestné činnosti
 3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže
 4. Komplexní přístup bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách
 5. Nové hrozby a přístupy

 

Žadatelé o dotaci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené, zejména podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017, včetně příloh.

2017 - A -metodika pro tvorbu bezp analýz.doc2017 - A-metodika pro tvorbu bezpečnostních analýz

2017 - B-Metodika tvorby strategického dokumentu a bezp analýz.doc2017 - B-Metodika tvorby strategického dokumentu a bezpečnostních analýz

2017 - C1 APK Základní standardy a C2 prohlášení k APK.docx2017 - C1-APK Základní standardy a C2 prohlášení k APK

2017 - D-Standardy SVM.doc2017 - D-Standardy SVM

2017 - E- Měření efektivnosti preventivnich projektu.docx2017 - E- Měření efektivnosti preventivnich projektu

2017 - F -metodika řazení dokumentů Žádosti.doc2017 - F-Metodika řazení dokumentů Žádosti

2017 - G-Terminologie Programu PK 2017.doc2017 - G-Terminologie Programu PK 2017

2017 - H Základní doporučení k projektu Domovník - preventista.docx2017 - H-Základní doporučení k projektu Domovník - preventista

2017 - I-Bezpečnost dětských hřišťdoc.doc2017 - I-Bezpečnost dětských hřišť

2017 - J-Strukturovaný popis projektu.docx2017 - J-Strukturovaný popis projektu

2017 - K-Číselník priorit a cílů.doc2017 - K-Číselník priorit a cílů

2017 - P1 parametry.doc2017 - P1-parametry

2017 - P2 formulář žadosti.xls2017 - P2-formulář žadosti

2017 - P3 formulář dílčího projektu.xlsx2017 - P3-formulář dílčího projektu

2017 - P4 finanční vypořádání.xls2017 - P4-finanční vypořádání

2017 - P5 obsahové hodnocení projektu.doc2017 - P5-obsahové hodnocení projektu

2017 - P6-RP pro MKDS a čestné prohlášení.doc2017 - P6-RP pro MKDS a čestné prohlášení

2017 - P7a_b - Kriteria hodnocení projektu a manuál hodnocení.doc2017 - P7ab - Kriteria hodnocení projektu a manuál hodnocení

2017 - Zasady 2017-final-11_2016_(5469832).pdf2017 - Zásady 2017

Pomocný materiál k přípravě a realizaci projektu Domovník - preventista pro obce, které uvažují o realizaci projektu a pro obce, které v realizaci tohoto projektu pokračují.

domovnik-preventista-pro-pokracujici-obce2017.docxDomovník - preventista pro pokračující obce 2017

domovnik-preventista-pro-zacinajici-obce2017.docxDomovník - preventista pro začínající obce 2017

Výkladové stanovisko pro realizaci pobytových akcí pro děti a mládež v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2017.

2017vykladove-stanoviskoMV-pobytove-akce-deti.docxVýkladove stanovisko MV - pobytové akce pro děti 2017

Předkládání žádostí - projektů na Krajský úřad, odbor sociálních věcí, Ing. Šárka Benešová, tel. 354 222 575, nejpozději do 31. 1. 2017 (rozhoduje razítko pošty nebo podatelny KÚ).

VII. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování - Problematika národnostních menšin a sociálního vyloučení - 30. 11. 2016

Prezentace z konference:

prezentace-benesova-programPK2017.pptxrezentace Berezentace Benešová-program Prevence kriminality 2017

prezentace-bohmova-pracovni-skupina.pptPrezentace Böhmová-pracovní skupina

Prezentace-Jamborova-pravo-shromazdovaci.pptPrezentace Jamborová-právo shromažďovací

prezentace-Tutter-pracovni-skupina.pptPrezentace Tutter-pracovní-skupina

 

Odborný seminář

Dne 24.9.2015 od 9.30 hodin se ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary uskutečnil odborný seminář na téma "Islám v české společnosti". Lektor Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D. Pozvanka_Islam_v_ceske_spolecnosti.pdfBližší informace

Aktualizace bezpečnostní analýzy Karlovarského kraje za rok 2014 -Analyza_kriminality_aktualizace_2014.docxanalýza kriminality

Krajský projekt "Karlovarský kraj bezpečně online"

Karlovarský kraj ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu realizoval v roce 2014 projekt "Karlovarský kraj bezpečně online: místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých". Profil projektu pro osvětový a vzdělávací obsah naleznete https://www.facebook.com/kvbol .
Projekt byl zaměřen na intenzivní rozvoj znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence kyberkriminality napříč odbornou i laickou veřejností kraje. Projekt poskytl odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu byla celokrajská odborná konference a osvětová kampaň na sociálních sítích.
Projekt proběhl díky podpoře programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a Karlovarského kraje. Veškeré vzdělávací a osvětové aktivity projektu byly tak pro účastníky bezplatné.

V rámci projektu v období říjen - listopad 2014 proběhla:
1. Krajská konference "Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech" - 26. 11. 2014 - Krajská knihovna Karlovy Vary -  prezentace ke stažení
2. Kasuistický seminář - 25. 11. 2014 - v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje
3. Specializované vzdělávání pro sociální praconíky a kurátory pro mládežpozvanka_socialni_pracovnici.pdfpozvánka
4. Specializované vzdělávání pro pracovníky policie a obecní policiepozvanka_pracovnici_policie.pdfpozvánka
5. Specializované vzdělávání pro řídící pracovníky škol a školských zařízenípozvanka_reditele_skol.pdfpozvánka
6. Osvětová a informační kampaň na sociálních sítích.

Odborný seminář

Dne 25. 9. 2014 od 9.30 hodin se ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary uskutečnil odborný seminář Role náboženství v české společnosti. Lektor Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th. D. Bližší informace naleznete
v pozvánce.

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, nechalo zpracovat výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a bezpečnosti, včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Ministerstvo připravilo dotazník ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR a Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. Výstupy tohoto výzkumu budou sloužit:

 • pro formulování preventivní politiky státu - ústředních správních orgánů sdružených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality,
 • pro tvorbu "Koncepce prevence kriminality Policie ČR a Ministerstva vnitra" (resortní koncepce navazující na státní Strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015),
 • pro tvorbu nebo případnou aktualizaci "Koncepcí prevence kriminality krajských úřadů",
 • pro vytváření preventivních koncepcí, plánů, opatření a priorit měst a obcí,
 • k efektivní realizaci projektů prevence kriminality podporovaných ze státního rozpočtu z hlediska obsahu i regionálního umístění a ke zlepšení práce Policie ČR.

Odkazy na signální a závěrečnou zprávu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. 
 

 Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality obcím na rok 2015

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dne 31. 10. 2014 dotační řízení s názvem Program prevence kriminality pro rok 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

V rámci Programu prevence kriminality pro rok 2015 byl Ministerstvem vnitra zpracován metodický balíček jako pomůcka, vzor, inspirace pro žadatele o státní účelovou dotaci na projekty sekundární a terciární prevence.
2015_A_metodika_pro_tvorbu_bezp_analyz.doc2015_A_metodika_pro_tvorbu_bezp_analyz
2015 - B_metodika_tvorby_strategickeho_dokumentu_a_bezp_analyz.doc2015 - B_metodika_tvorby_strategickeho_dokumentu_a_bezp_analyz
2015_C1_C2Povinne_nalezitostiAPK.doc2015_C1_C2Povinne_nalezitosti_APK
2015 - C3-APK-Zakladni doporuceni pro realizaci projektu.doc2015 - C3-APK-Zakladni doporuceni pro realizaci projektu
2015_C4_1_Info_k_naslednemu_vzdelavaniAPK.doc2015_C4_1_Info_k_naslednemu_vzdelavani_APK
2015_C4_2_Manual_pro_nasledne_vzdelavaniAPK.pdf2015_C4_2_Manual_pro_nasledne_vzdelavani_APK
2015_C4_3_Zaverecne_hodnoceni_nasledneho_vzdelavaciho_modulu_proAPK.pdf2015_C4_3_Zaverecne_hodnoceni_nasledneho_vzdelavaciho_modulu_pro_APK
2015_D_StandardySVM.doc2015_D_StandardySVM
2015_E_studie_o_hodnoceni_preventivnich_projektu.docx2015_E_studie_o_hodnoceni_preventivnich_projektu
2015_F_metodika_razeni_dokumentu_Zadosti.doc2015_F_metodika_razeni_dokumentu_Zadosti
2015_G_TerminologieProgramuPK2015.doc2015_G_TerminologieProgramuPK_2015
2015_Seznam_soucasti_Metodickych_doporuveni_vyzvy.doc2015_Seznam_soucasti_Metodickych_doporuveni_vyzvy


Ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2015 proběhlo hodnocení projektů prevence kriminality v rámci dotačního řízení Program prevence kriminality pro rok 2015 a následně byly RVPPK navrženy finanční podpory vybraným projektům. Na uvedeném odkazu je k dispozici zápis s odůvodněním krácení či nepodpory jednotlivým projektům, tak i protokol z hlasování se všemi projekty a další přílohy zápisu.

Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality obcím na rok 2014

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dne 29.11.2013  dotační řízení s názvem Program prevence kriminality pro rok 2014. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality obcím na rok 2013 

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo dne 30.11.2012 dotační řízení s názvem Program prevence kriminality pro rok 2013. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Přehled podpořených projektů měst/obcí Karlovarského kraje v roce 2013 (MS word)

Vyhlášení dotačního programu prevence kriminality obcím na rok 2012

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor prevence kriminality vyhlásilo dne 23.12.2011 dotační řízení s názvem Program prevence kriminality na rok 2012, jehož smyslem je finančně podpořit neinvestiční a investiční programy (projekty) obcí z oblasti prevence kriminality. Bližší informace, podmínky poskytnutí dotace a formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Přehled podpořených projektů měst/obcí Karlovarského kraje v roce 2012 (MS word)  

Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011:

Typy projektů prevence kriminality (Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, 2008) (PDF)

Schválené projekty - I. kolo (MS Word)

Schválené projekty - II. kolo (MS Word)

Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality:

 • Pravidla pro poskytování  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • schválené příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

 

Strategické dokumenty:

 

analyza_kriminality_2012.docAnalýza kriminality Karlovarského kraje - aktualizace 2012


Kontakty (MS Word) na pracovníky Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje - oblast prevence kriminality

Realizované semináře z oblasti prevence kriminality

Konference z oblasti prevence kriminality

Preventivně osvětové materiály:

Zajímavé odkazy:

Za stránku zodpovídá: Ing. Bc. Šárka Benešová
Datum poslední změny: 22.3.2017 16:35