Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Veřejné opatrovnictví v Karlovarském kraji

 Veřejné opatrovnictví v Karlovarském kraji

Veřejný opatrovník je ustanoven na základě usnesení soudu osobám omezeným ve svéprávnosti.

Legislativa upravující výkon veřejného opatrovnictví:
  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších změn, ve spojení se zákonem
    č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 
Informace k financování na rok 2023
Pro příspěvek na rok 2023 je plánováno ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost vyčlenit finanční prostředky na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve výši 30 500 Kč.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho živého opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým byl pro příspěvek na rok 2023 stanoven 31. březen 2022. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci.
 
Od roku 2021 se financování týká i případů opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového. Rozhodným dnem je rovněž 31. březen 2022.
 
Podle posledního sběru dat provedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje k 31.03.2022, vykázalo z celkového počtu 133 obcí v Karlovarském kraji, 80 obcí 0 opatrovanců a 53 obcí celkem 545 opatrovanců, viz tabulka Pocty_opatrovancu_kraje_2022_20220616.xlsxKarlovarský kraj .
 
Nejvíce opatrovanců mají obce, do jejichž správního území spadá některé zařízení sociálních služeb .
 
Verejne_opatrovnictvi-prakticky_pruvodce_a_radce_urednika (2).pdfVeřejné_​opatrovnictví - praktický_průvodce_a_rádce_úředníka

Nejčastější otázky z veřejného opatrovnictví.  
 
Vzory návhů veřejného opatrovníka
 
Vzor roční zprávy veřejného opatrovníka
 
Kontakt na metodika veřejného opatrovnictví pro Karlovarský kraj:
 
Bc. Romana Jelínková, tel. 354 222 485, 734 423 880
Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Jelínková
Datum poslední změny: 30.8.2022 12:41