Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Veřejné opatrovnictví v Karlovarském kraji

 Veřejné opatrovnictví v Karlovarském kraji

Seminář pro veřejné opatrovníky
Dne 7. 2. 2017 se ve Společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil seminář určený pro veřejné opatrovníky z našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Mgr. Barborou Rittichovou, pracovnicí Ministerstva spravedlnosti, která se dlouhodobě specializuje na právo v oblasti opatrovnictví a zákonného zastoupení osob a má bohaté zkušenosti jak na teoretické úrovni, tak i z řešení složitých kauz v praxi. Semináře se zúčastnilo 48 osob z 31 úřadů v Karlovasrkém kraji, kteří zastupují více jak 450 opatrovanců.
 
 
 
Podle zatím posledního sběru dat provedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje  ke konci roku 2015 vykázalo 47 obcí Karlovarského kraje 427 osob, kterým byly jako obec jmenovány veřejným opatrovníkem (opatrovanců).

Z celkového počtu obcí, které dodaly údaje, je téměř polovina (46%) obcích úřadů ( tzv. prvního typu)  s 231 opatrovanci.

7 obcí s obecním úřadem obce s rozšířenou působností bylo jmenováno opatrovníkem pro 195 opatrovanců a 9 pověřených obecních úřadů je opatrovníkem 36 opatrovanců. 

Údaj není zcela přesný, neboť některé obce se k dané problematice nevyjádřily, i když  vykonávají prokazatelně opatrovnictví např. osobám, které jsou umístěny v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Nejvíce opatrovanců mají obce, do jejichž správního území spadá některé zařízení sociálních služeb (např. Jáchymov - 83 osob, Sokolov - 51 osob,  Vysoká Pec - 46 osob, Karlovy Vary  - 39 osob,  Aš - 38 osob, Mariánské Lázně - 27 osob, Cheb – 25 osob).
 

Základní právní úprava jmenování obce jako veřejného opatrovníka :

I. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 471 odst.2 stanoví, že:
(1) Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit až po jeho zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; musí též vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko a vycházet z něho.
(2) Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. Není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného opatrovníka podle jiného zákona.
(3) Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu; jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas.

II. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 149b odst. 3 je stanoveno:
Výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku obcí je výkonem přenesené působnosti.    

Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky - materiál Ministerstva vnitra 

Metodika_vykonu_opatrovnictvi_INSTAND_2015.pdfMetodika výkonu opatrovnictví -  zpracovatel INSTAND z.ú., 2015

dobra_praxe_opatrovnictvi.pdfDobrá praxe_opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování 
 
Problematika opatrovnictví na webových stránkách veřejného ochránce práv:

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vykon-opatrovnictvi/

 

Za stránku zodpovídá: Olga Dacková
Datum poslední změny: 9.2.2017 9:17