Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Důležité odkazy a informace

 Důležité odkazy a informace

 

 • Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10. 7. 2018 od 9:30 do 12:30 hodin v budově Ministerstva práce
a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, v přízemí, zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2. Účastníci semináře budou seznámeni s revidovanou výzvou č. 129, s rozpočtem projektu, proběhnou individuální konzultace k dotazům a projektovým záměrům s tématem sociální podnikání. Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line formuláře přes https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-k-vyzve-c-129-vi-1, do 9. 7. 2018 12:00 hodin. Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem www.esfcr.cz.

 • kontakty-pecovatelska-sluzba.pdfPřehled pečovatelských služeb v Karlovarském kraji
   
 • Ministerstvem práce a sociálních věcí byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 03_17_071, název výzvy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce.

Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je (v případě projektů s vyrovnávací platbou pro žadatele
či partnera s finančním příspěvkem) Vyjádření objednatele sociální služby k projektu. Vydání Vyjádření objednatele sociální služby k projektu podléhá schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Upozorňujeme případné žadatele o podporu v rámci výzvy č. 03_17_071, že pro předložení Vyjádření objednatele sociální služby k projektu k projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 22. 6. 2017 je nezbytné doručit žádost
o vydání Vyjádření objednatele sociální služby k projektu Karlovarskému kraji v termínu do 22. 5. 2017.

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR realizují v rámci projektu "Vzdělávání pracovníků krajských úřadů", reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196, akreditovaný vzdělávací program s názvem "Specifikace a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením".

 

 • Přehled toho nejdůležitějšího, co se mění v sociální oblasti od ledna 2012, lze najít na webu MPSV Sociální reforma - změny 2012. Stránky jsou přehledně členěny do kategorií podle témat: Jednotné výplatní místo, Karta sociálních systémů, Rodičovský příspěvek, Nezaměstnanost, Podpora OZP, Státní úředník. Každý se zde může seznámit s hlavními novinkami platnými od ledna 2012.

 • Od 1.1.2012 je odvolacím orgánem pro řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávkách poskytovaných osobám se zdravotním postižením, Ministerstvo práce
  a sociálních věcí ČR. MPSV bude tuto činnost v Karlovarském kraji uskutečňovat prostřednictvím detašovaného pracoviště MPSV se sídlem v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Informace o vykazování dat o sociálních službách (dle ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách)
 • Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst!"

 • Výroční zpráva o činnosti odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2007.

 • Informace o výstupech z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Systém kvality v sociálních službách".

   
 • Odkazy na internetové stránky věnující se sociální problematice:
  • InternetPoradna je celorepublikový internetový poradenský servis pro osoby se smyslovým, tělesným, mentálním a duševním handicapem, drogově závislé a jejich blízké.
  • Na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete užitečné informace týkající se Státní sociální podpory, Pomoci v hmotné nouzi, Sociálních služeb, Dávek sociální péče
   pro osoby se zdravotním postižením.
  • ASNEP, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, je nezisková organizace sdružující subjekty pracující pro občany neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, pro rodiče sluchově postižených dětí i pro tlumočníky.

 • Sborník příspěvků z konference Karlovarského kraje  "Aktivní stárnutí je když...", která se konala dne 23.5.2012.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Pilařová
Datum poslední změny: 7.6.2019 8:32