Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Zprostředkování náhradní rodinné péče

 Zprostředkování náhradní rodinné péče

Logo
 
Krajský úřad vede evidenci dětí, který je potřeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči (dále jen NRP) formou pěstounské péče nebo osvojení. Dále krajský úřad vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
Krajský úřad provádí zprostředkování náhradní rodinné péče, které spočívá ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se náhradní rodinná péče zprostředkovává. Za toto zprostředkování zodpovídá krajský úřad.

 
Vytipování vhodných náhradních rodičů ke konkrétnímu dítěti probíhá během jednání ve věci zprostředkování NRP, které svolává pracovník KÚKK pro NRP. Jednání jsou přítomni minimálně dva pracovníci pro NRP a dále jsou přizvání odborníci, kteří se podílejí na práci s konkrétním dítětem (např. sociální pracovnice zařízení, kde je dítě umístěno, psycholog, příslušná soc. pracovnice OSPOD dítěte). Jednání ve věci zprostředkování NRP je zahájeno pracovníkem pro NRP, který přítomné krátce seznámí s účelem jednání a vybídne ostatní přítomné ke sdělení aktuálních informací o dítěti, či jeho biologické rodině. Následně pak pracovník pro NRP seznámí přítomné s obsahem spisové dokumentace(cí) žadatelů předběžně vytipovaných k dítěti. Závěrem jsou přítomní vyzváni, aby se vyjádřili k případnému zprostředkování NRP. Pokud se jedná o více žadatelích, je třeba určit pořadí žadatelů nejlépe odpovídajících potřebám dítěte. Pořadí žadatelů se určuje hlasováním všech přítomných (případně i těch, kteří se vyjádřili ke zprostředkování NRP elektronicky). O jednání se pořizuje zápis.

Vytipování žadatelé o NRP jsou následně osloveni pracovnicí pro NRP a seznámeni s dokumentací dítěte. Při osobním jednání žadatelé o NRP převezmou písemné oznámení krajského úřadu (tzv. oznámení o vhodnosti). Na základě oznámení o vhodnosti mají žadatelé právo seznámit se s dítětem, a ten u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit.

Po seznámení s dítětem mohou žadatelé podat k soudu návrh na svěření dítěte do jejich péče (formu návrhu s žadateli zkonzultuje pracovnice příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

Pokud se žadatelé vyjádří, že nemají zájem pokračovat ve zprostředkování NRP k danému dítěti, jsou krajským úřadem osloveni žadatelé, kteří byli původně vytipováni na II. místě. Žadatelé, kteří ustoupili od zprostředkování zůstávají v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP KÚKK .
​ 

Podrobnosti ve věci zprostředkování NRP  jsou uvedeny v  Příloze 3 ke standardu č. 3 

​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:22