Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Postup při podání žádosti o náhradní rodinnou péči

 Postup při podání žádosti o náhradní rodinnou péči

Logo
 

Ještě než začnete vyřizovat vlastní žádost o náhradní rodinnou péči (dále jen NRP), tj. o osvojení či pěstounskou péči, je třeba se zamyslet nad následujícími otázkami:  

 • Vím, proč chci přijmout „cizí“ dítě? (jasná osobní motivace  - vnitřní přesvědčení)
 • Mám stálé zaměstnání a jsem schopen finančně zajistit dítě i rodinu?
 • Je mé pracovní vytížení takové, abych měl dostatek času na výchovu dítěte?  Zpočátku je nutné, aby jeden z  rodičů mohl zůstat s dítětem doma a přizpůsobil svůj život jeho potřebám.
 • Je naše bytová situace taková, aby zajistila potřeby „příchozího" dítěte? Nezhorší se s příchodem dítěte?
 • Nemám záznam v Rejstříku trestů?
 • Mám dost síly, jak duševní, tak i fyzické, abych mohl poskytnout „příchozímu“ dítěti domov?
 • Nebudu dítěti spíše prarodičem či sourozencem? Odpovídá můj věk přirozenému vztahu dítěte k rodičům?
 • Máme stabilní rodinné zázemí? Neboť se jedná o nejspolehlivější podmínku, aby se dítě zdárně vyvíjelo. 
  Manželství, popř. společné soužití by mělo trvat alespoň tři roky.
 • Jsem schopen a ochoten se vcítit do světa dítěte? Jsem tolerantní, otevřený?
 • Jsem schopen přijímat rady od jiných (konzultovat vzniklé problémy s odborníky)? 

 

Zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu by si navíc měli položit ještě tyto otázky, neboť dítě přichází nikoliv z dětského domova ale z původní biologické rodiny:  

 • Budu schopen spolupracovat s biologickou rodinou dítěte? Dítě zůstává členem původní rodiny, pěstouni zůstávají v pozici teta/ strýc nikoliv matka/otec.
 • Budu schopen po relativně krátké době (max. 1 roce) předat dítě zpět biologickým rodičům, případně osvojitelům či  pěstounům? Úspěchem této formy NRP je ukončení pobytu dítěte u pěstounů na přechodnou   dobu a v ideálním případě návrat dítěte do biologické rodiny.
 • Jsem případně připraven opustit svoje zaměstnání a věnovat se „na plný úvazek“  dětem, které mi budou  svěřeny?  

 

Pokud na většinu otázek zněla Vaše odpověď ano, celý proces začíná u sociální pracovnice pro NRP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dle místa Vašeho trvalého bydliště), odboru sociálních věcí. V Karlovarském kraji se jedná o 7 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to:  

 • Městský úřad Aš, sociální pracovnice pro NRP, paní Zdenka Trnková, DiS.​
 • Městský úřad Cheb, sociální pracovnice pro NRP jsou paní  Bc. Renata Bartáková a paní  Bc. Helena Kršňáková
 • Městský úřad Mariánské Lázně, sociální pro NRP, paní Dagmar Krečmerová a Bc. Pavel Zobal, kontakty
 • Městský úřad Sokolov, sociální pracovnice pro NRP jsou paní Eva Polesná, DiS., Blanka Uhlíková, DiS. a Bc. Irena Švecová, kontakty
 • Městský úřad Kraslice, sociální pracovnice pro NRP, paní  Michaela Marečková, DiS.
 • Městský úřad Ostrov, sociální pracovnice pro NRP, paní  Anna Steiningerová, DiS.
 • Magistrát města Karlovy Vary, sociální pracovnice pro NRP, paní Mgr. Ivana Látová a Věra Krejčová, kontakty  

 

Sociální pracovnice příslušného městského úřadu:  

1) S Vámi bude mluvit na téma týkající se důvodů, motivace Vašeho rozhodnutí, formy NRP, Vašich představ o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotním omezením, jiného etnika apod. Rozhovoru se nemusíte bát, jelikož práci vykonávají profesionální sociální pracovnice s dlouholetou zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče.

2) Vám vysvětlí, co je třeba k žádosti doložit.  Ani těchto kroků se nemusíte obávat, neboť sociální pracovnice Vás  bude celým procesem provázet.

3) Vás navštíví u Vás doma, aby na základě této návštěvy a pohovoru s Vámi mohla podrobně vypracovat sociální zprávu o Vaší rodinné a bytové situaci.

4) Připraví Vaši spisovou dokumentaci, která obsahuje:

 • Vaši žádost, ve které jsou obsaženy Vaše osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu). Formulář k žádosti​ k dispozici 
 • Doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.)
 • Opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností (vyžádá si sociální pracovnice na městském úřadě)
 • Zprávu o zdravotním stavu předloženou Vámi (vyplní ji Váš obvodní lékař, popř. další odborní lékaři)
 • Údaje o Vašich ekonomických a sociálních poměrech (hodnocení zaměstnavatele, obvykle potvrzení příjmů min. za poslední 3 měsíce, sociální zprávu vypracovanou sociální pracovnicí na základě návštěvy Vaší domácnosti a rozhovoru s Vámi)
 • Vaše písemné vyjádření, zda

a)     souhlasíte s tím, aby po 6 měsících, kdy Vám ministerstvo nezprostředkuje náhradní rodinnou péči, jste byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny (dokumentace se z krajského úřadu na ministerstvo postupuje po 3 letech, kdy Vám krajský úřad nezprostředkoval NRP),

b)     žádáte o výlučné osvojení dítěte z ciziny.

 • Váš písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn

a)     zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí,

b)     kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci.

 • Váš písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny.
 • Stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (stanovisko zpracovává sociální pracovnice na městském úřadu, která je s Vámi stále v kontaktu).

 

Po shromáždění všech podkladů je kopie spisové dokumentace sociální pracovnicí postoupena krajskému úřadu.
 

Jak se postupuje po postoupení naší žádosti na krajský úřad?  

Při postoupení Vaší žádosti (společně s kopií spisové dokumentace) na krajský úřad Vás do jednoho až dvou měsíců kontaktuje psycholog pro NRP s konkrétním termínem k osobnímu jednání. Celý proces od podání žádosti na městském úřadu až po Vaše zařazení do evidence žadatelů trvá cca 3/4 roku až 1 rok.

Na krajském úřadě se provede odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Aby mohlo být toto posouzení provedeno (dle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) je nutné zjistit:

 • Bezúhonnost žadatele, jeho manžela, druha dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnosti - přitom za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřovat proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte (zjišťuje se na základě opisu z Rejstříku trestů, viz výše) 

 • posouzení charakteristiky osobnosti, psychického stavu, zdravotního stavu (jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě), předpokladů vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče. Psychický stav, předpoklady vychovávat dítě, motivace se posuzují na základě psychologického vyšetření, které absolvujete na krajském úřadě v rozsahu asi 8-10 hodin (2-3 setkání s psychologem pro NRP). Zdravotní stav posuzuje lékař pro náhradní rodinnou péči na základě zdravotních zpráv od Vašeho lékaře. Toto lékařské posouzení se týká zhodnocení Vašeho zdravotního stavu, zda Vám nebrání v dlouhodobé péči o dítě,

 • vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny (jsou-li děti vzhledem k jejich věku a rozumového vyjádření takového vyjádření schopny). Zjišťuje také psycholog pro náhradní rodinnou péči na krajském úřadu formou pohovoru s dětmi, případně návštěvy u Vás doma,
 • posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny. Obdobný postup jako u předcházejícího bodu,
 • zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny.  Tuto přípravu v rozsahu 48 hod. pro Krajský úřad Karlovarského kraje zajišťuje Rodinná poradna v Sokolově. Cílem přípravného kurzu je poskytnout Vám, budoucím osvojitelům nebo pěstounům, potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. V rámci kurzu máte příležitost setkat se jak s odborníky, tak i s pěstouny či osvojiteli,
 • u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu odborné posouzení navíc zahrnuje zhodnocení speciální přípravy určené pro žadatele o tuto formu NRP a posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí (rozsah této přípravy je min. 72 hod.).  

 

Po zhodnocení všech dostupných zpráv je pracovníky krajského úřadu vypracováno odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Na základě tohoto posouzení je krajským úřadem vydáno ROZHODNUTÍ o zařazení (nezařazení) do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Ještě před vydání rozhodnutí je krajský úřad povinen Vás seznámit se všemi podklady (zprávami, hodnoceními apod.) na základě kterých rozhodl o Vašem zařazení (či nezařazení) do evidence. Pokud je rozhodnutí negativní je možné se odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které rozhodnutí krajského úřadu přezkoumá. 
 

Přerušení řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

Krajský úřad může v určitých zákonem stanovených případech přerušit řízení (tzn. že se nevydává kladné ani zamítavé rozhodnutí). Může to být v případech, kdy žadatelé o takovéto přerušení z různých důvodů sami požádají (např. žena v průběhu vyřizování žádosti zjistí, že je gravidní) nebo je proti žadatelovi či jeho manželovi, druhovi či jiné osobě tvořící s žadatelem společnou domácnost vedeno trestné řízení nebo krajský úřad zjistí na straně žadatele důvody bránící jeho odbornému posouzení.   

Obdrželi jsme rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o NRP a co bude dál? 

Krajský úřad s Vámi od právní moci rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence počítá jako s náhradními rodiči (osvojiteli, pěstouny). Vzhledem k tomu, že zprostředkování náhradní rodinné péče je především služba dítěti, se krajský úřad snaží ve spolupráci i s ostatními krajskými úřady a organizacemi působícími v oblasti NRP, najít co nejrychleji vhodnou náhradní rodinu pro dítě. Proto se nedá říci, jak dlouho budete čekat na „své“ dítě. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou Vaše představy o dítěti, Vaše tolerance ke zdravotním, psychologickým projevům dětí, Vaše možnosti, schopnosti, atd. Pokud by se Vám čekání zdálo příliš dlouhé, kontaktuje pracovnice krajského úřadu, popř. příslušnou sociální pracovnici na městském úřadu, které Vám rády zodpoví Vaše dotazy. ​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:22