Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Literatura k problematice náhradní rodinné péče

 Literatura k problematice náhradní rodinné péče

Logo
 

Úkolem těchto internetových kapitol je předat Vám pouze základní informace o náhradní rodinné péči, pokud se však chcete dozvědět něco víc, doporučujeme Vám prostudovat následující literaturu (opět jen základní výčet), ze které jsme čerpali i my, popřípadě se podívat na internetové stránky, které poskytují ještě daleko podrobnější informace o náhradní rodinné péči.

   • Archerová, C.: Dítě v náhradní rodině. Praha, Portál, 2001
   • Bubleová, V., Benešová, L.: Hledáme nové rodiče. Praha, Středisko náhradní rodinné péče, 2001
   • Bubleová, V., Vávrová, A., Frantíková, J., Benešová, L.: Adopce.com – průvodce náhradní rodinnou péčí. Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové. Praha, 2007
   • Dunovský, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha, Grada, 1999
   • Glassová, C.: Rozbitá, Portál, 2011
   • Holá, E.: Cesta k mým matkám, JOTA, 2012
   • Janáková, L.: Dary se přece nevracejí. Triton, 2007
   • Janáková, L.: Sama bych se v nebi bála, Triton, 2012
   • Keulsová, Y.: Zpackaný život​
   • Konečná, H.: Na cestě za dítětem Academia, 2003
   • Koluchová, J.: Psychický vývoj dětí v pěstounské péči, MPSV Praha, 1992
   • Kovařík, J. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. Praha, Portál 2004
   • Krejčová, H.: Prožívat několik životů. České Budějovice, 2000
   • Langmaier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Praha, Grada, 1998
   • Marhounová, J., Stýblová, M.: Osvojené dítě, rok vydání neuveden
   • Matějček, Z., Koluchová, J., Bubleová, V., Kovařík, J., Benešová, L.: Osvojení a pěstounská péče. Praha, Portál 2002
   • Matějček, Z. a kol.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál, 1999
   • Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Portál, 1994
   • Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují. Praha, 1994
   • Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, 1999
   • Matějček, Z.: Co řekneme osvojenému dítěti. Praha, 1982
   • Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Praha, 1994
   • Matějček, Z.: Rodičům mentálně postižených dětí. Praha, 1992
   • Matějček, Z., Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, 1994
   • Novotná, V., Burdová, E., Brabenec, F.: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - komentář, Praha, Linde 2002
   • Nožířová, J.: Náhradní rodinná péče, Linde 2012
   • Prekopová, J.: Malý tyran, Praha, Portál, 1996
   • Prošková, D.: Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství, Lidové noviny 2012
   • Schaefferová, E.: Co je to rodina, Praha, 1995
   • Schmidt, K.-L.: Jako stromy bez kořenů, 1995
   • Scholler, J.-E.: Adopce, vztah založený na slibu, 2002
   • Soukupová, H.: Prožívat několik životů. České Budějovice, 2008
   • Škoviera, A.: Dilemata náhradní výchovy. Portál, 2007
   • Westphalová, J.: A nikdo ho nechtěl. Vyšehrad, 1983
   • Zezulová, D.: Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Olomouc, 2006
   • Zezulová, D.: Pěstounská péče a adopce, Portál 2012
   • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
   • Úmluva o právech dítěte
Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 26.8.2022 10:21