Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Formy náhradní rodinné péče

 Formy náhradní rodinné péče

Logo
 
Mezi základní formy NRP patří: 
 • osvojení
 • pěstounská péče
  • ​pěstounská péče na přechodnou dobu 
 • poručenství
 • opatrovnictví
 • péče jiné fyzické osoby, tzv. cizí péče

Krajský úřad zprostředkovává pouze první dvě formy náhradní rodinné péče, tj. osvojení a pěstounskou péči.

Osvojení (adopce)

 

Od 1.1.2014 je právní vymezení osvojení upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v §§ 794-845.

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.

Soud může o osvojení dítěte rozhodnout pouze v případech, kdy je dítě tzv. „právně volné“, např. rodiče dali souhlas s jeho osvojením. Soud může určit, že souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba, a to v těchto případech:  
 1. rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas s osvojením,
 2. rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout,
 3. rodič se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu ani jinému orgánu veřejné moci zjistit,
 4. rodič o dítě zjevně nemá zájem (minimálně 3 měsíce + 3 měsíce, kdy byl o důsledcích svého nezájmu poučen).

Ve výše uvedených případech souhlas s osvojením dává poručník, případně opatrovník dítěte.  Je samozřejmostí, že nejdříve se oslovují blízcí příbuzní, kteří by byli schopni převzít dítě do péče. 

Osvojit dítě mohou manželé nebo jednotlivec a dále manžel(ka) rodiče dítěte se souhlasem druhého manžela a druhého rodiče dítěte.

Přehled změn v souvislosti s novou legislatuvou zdeNovinky_NOZ_A.pdfinformace o osvojení

 

Pěstounská péče

 

Pěstoun poskytuje rodinné zázemí opuštěnému dítěti. Dítěti, které má své biologické rodiče, ale tito z nejrůznějších důvodů nejsou schopni o něj pečovat.

Pěstounská péče upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v §§ 958 - 970; v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů (ustanovení o zprostředkování pěstounské péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, dávky pěstounské péče) a v právních předpisech o sociálním zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění pěstounů). 

 • Je to státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, kdy stát finančně přispívá na hmotné zabezpečení dítěte a vyplácí odměnu tomu, komu bylo dítě svěřeno. 
 • Dítě lze svěřit do společné pěstounské péče manželů nebo jednotlivci. Pěstoun musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte a má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. 
 • V případě svěření dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk biologických rodičů s dítětem, jejich rodičovská zodpovědnost je zachována, včetně vyživovací povinnosti k dítěti. 
 • Pěstounská péče zaniká na základě rozhodnutí soudu (na návrh pěstounů či dítěte v pěstounské péči), případně dosažením zletilosti dítěte.
 • Jde-li o nezaopatřené dítě, soustavně se připravující na budoucí povolání, nárok na dávky pěstounské péče trvá až do 26 let věku dítěte. 

 

Aby pěstoun nezůstal na řešení složitých situací okolo dítěte sám je povinen uzavřít tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče. V ní má upřesněna svá práva a povinnosti:​ 

 • právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o dítě, např. při vyřizování osobních záležitostí,
 • právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě (v rozsahu alespoň 14 dní, u dítěte staršího 2 let),
 • právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,
 • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti,
 • ​povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hod., v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,
 • povinnost umožnit sledování naplňování dohody,
 • povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými (zejména s rodiči), a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.

Dohoda by měla být zaměřena na zájem dítěte, tj. být vypracována v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Dohodu je možné uzavřít přímo s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (dále jen ObÚORP), případně s jeho souhlasem s jakýmkoli ObÚORP, krajským úřadem nebo pověřenou osobou. Pověřená osoba je laicky řečeno organizace, která může na základě pověření krajského úřadu uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče.

Informace k pěstounské péči letak_pestounska_pece-1.pdfprospekt​ 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu


Pro pěstounskou péči na přechodnou dobu (dále jen PPPD) se vztahují všechny výše uvedené informace týkající se pěstounské péče. 

Specifika PPPD jsou:

 • v časové omezenosti (PPPD může trvat nejdéle 1 rok)
 • dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny v zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu
 • osoby vykonávající PPPD pobírají odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují; jsou v pohotovosti a měly by být připraveny přijmout dítě v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu, a to v jakémkoli kraji ČR (celorepubliková působnost)
 • přípravy na PPPD mají větší časový rozsah (72 hodin)

Dítě do PPPD svěřuje soud na návrh příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), a to po dobu:

 • po kterou rodič ze závažných důvodů nemůže dítě vychovávat (např. ze zdravotních nebo sociálních důvodů, hospitalizace apod.)
 • po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením
 • do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodiče s osvojením​​
​Na pěstouny vykonávající PPPD jsou kladeny vyšší nároky. Každý žadatel je posuzován individuálně, ale obecnými kritérii například jsou:
  •  stabilní ​rodinná situace 
   • ​stabilita partnerského svazku - minimálně 5 let společného soužití
   • maximálně jednou rozvedeni
   • stávajícím dětem v rodině, by mělo být minimálně okolo 10 let
   • příchod nového dítěte nesmí ohrozit naplňování potřeb dětí
  • dobré životní zabezpečení a bydlení
   • stabilní bytové podmínky (dostatečný prostor pro dítě i pro případné kontakty s biologickými či budoucími náhradními rodiči)
   • ​​stabilní socioekonomická úroveň rodiny (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení)
  • osobnostní charakteristiky a zdravotní stav
   • dobrý zdravotní stav (péče o svěřené dítě je vyčerpávající a náročná)
   • otevřenost ke spolupráci s dalšími odborníky
   • trpělivost, zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků
   • motivace (u páru u obou)
   • dobré duševní zdraví
   • schopnost a připravenost předat dítě (biologické rodině, či budoucím náhradním rodičům)
Za stránku zodpovídá: Mgr. Miluše Merklová
Datum poslední změny: 9.11.2022 10:42