Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Soutěž - Návrh maskota Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

 Soutěž - Návrh maskota Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

​Karlovarský kraj vyhlašuje soutěž  „Návrh maskota Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020“

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je návrh jména a podoby maskota Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, jež se budou konat v Karlovarském kraji ve dnech 19. – 24. ledna 2020. Maskot se stane symbolem této sportovní události a bude využíván v rámci aktivit s ní spojených.

Druh soutěže a zadání:
Jedná se o soutěž výtvarnou, přičemž přípustná je libovolná technika výtvarné práce v barevném nebo černobílém provedení. Maskot musí mít přímou souvislost s Karlovarským krajem, jeho historií, tradicemi, unikátností apod.

Účastníci soutěže:
Účastníky soutěže mohou být děti a mládež ve věku od 6 do 18 let.

Obsahové náležitosti návrhu:
• Je přípustná pouze jedna výtvarná práce.
• Výtvarná práce musí být na tvrdém papíru minimálně ve formátu A4.
 K výtvarné práci musí být přiložena vyplněná přihláška: formulář přihlášky ke stažení

Způsob a lhůta doručení návrhu:
Návrh musí být vyhlašovateli doručen v termínu od 15. října do 15. listopadu 2018 na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary.
Obálka musí být označena slovy „Soutěž – neotvírat“.

Případně lze soutěžní obrázky s přihláškou v obálce donést osobně na recepci budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.

Průběh soutěže a ocenění vítěze:
Soutěž bude jednokolová. Zaslané návrhy bude posuzovat odborná porota, která vybere vítěze soutěže. Cenou pro vítěze bude tablet.

Podmínky soutěže:
•Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, a to v kterékoli fázi.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, a to v kterékoli fázi.
• Do soutěže nelze zahrnout návrh předložený po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže nebo návrh výtvarné práce zaslaný bez vyplněné přihlášky obsahující veškeré požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.
• Návrhy zaslané do soutěže se nevracejí.
• Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo všechny předložené návrhy odmítnout.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s výsledkem soutěže seznámit pouze vítěze soutěže.
• Jméno vítěze soutěže bude zveřejněno.
• Soutěžící zasláním svého návrhu dává najevo souhlas s podmínkami soutěže, následnou úpravou výtvarného návrhu do konečné podoby a formy a s bezúplatným využitím předloženého návrhu. 
• Autor vybraného vítězného návrhu se zavazuje udělit vyhlašovateli soutěže výhradní a neomezenou licenci k zaslanému návrhu.
• Vyhlašovatel soutěže nehradí náklady spojené s účastí v soutěži.

Odpovědná osoba:
Odpovědnou osobou soutěže je Ing. Pavel Kubeček, odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
e-mail: pavel.kubecek@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 184, 736 650 096.

Termínový kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: 15. října 2018
Uzávěrka soutěže: 15. listopadu 2018
Zveřejnění vítězů: do 15. prosince 2018

Vyhlášení soutěže ve formátu docx ke stažení

Za stránku zodpovídá: Bc. Lenka Butašová
Datum poslední změny: 4.12.2020 11:56