Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Oblast prevence kriminality

 Oblast prevence kriminality

Dotace pro rok 2020


Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2020

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin  
-        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 

Všechny potřebné informace naleznete zde.


Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (MV ČR)

 
Dne 9. 12. 2019 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.
 
Priority Programu prevence kriminality 2020 jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy 
v prevenci majetkové kriminality ad.).
 
Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2020 naleznete na:
 
Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního
a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2020.
 


Bližší informace k uvedeným dotačním programům vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, mob.: 736 650 140, e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz), Gabriela Tymrová (tel.: 354 222 177, mob.: 601 214 152, e-mail: gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz) nebo Ing. Bc. Šárka Benešová - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBKŘ (tel.: 354 222 575,  mob.: 739 604 886 ,e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz).

 

 Kontakty

Kontakty PK.pdfKontakty na pracovníky Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje - oblast prevence kriminality
Členové PSPK a Komise PK .pdfKontakty na členy Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality a Komise prevence kriminality 
  

Strategické dokumenty

 

Plány práce prevence kriminality vycházející z Koncepce prevence kriminality KVK na léta 2018 - 2022


Analýzy

Analýza kriminality Karlovarského kraje  (každoroční aktualizace)


Konference a semináře

 
 
Projekty

stávájící

 

ukončené

  

Pro více informací o jednotlivých projektech se můžete obracet na manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje
Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz ).


Preventivně osvětové materiály

 

Zajímavé odkazy

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 18.2.2020 12:15