Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Oblast prevence kriminality

 Oblast prevence kriminality


COVID-19


Domácí násilí v době pandemie koronaviru může eskalovat  
Domácí násilíOmezení volného pohybu osob, sociální izolace, ztráta zaměstnání, výrazný pokles finančních příjmů do rodinného rozpočtu, ponorková nemoc mezi partnery a členy domácnosti, eskalace dříve neřešených každodenních problémů, pocit nejistoty a obavy z budoucnosti, včetně strachu z nakažení koronavirem, to vše mělo a má vliv na životy rodin.
Dveře domácností se zavřely a zcela oprávněně se objevují obavy, že za nimi může docházet k nárůstu domácího násilí, zejména situačního násilí, i přes fakt, že data počtu případů vykázání násilných osob ze společného obydlí a počtu obětí, které vyhledaly pomoc za období epidemie koronaviru v ČR, o nárůstu domácího násilí prozatím nevypovídají.
 
I přes nepravdivou interpretaci médií všechny pilíře pomoci v době epidemie obětem domácího násilí pomoc poskytují.
 
dn_pandemie_covid.pdfInformační leták  s nabídkou pomoci obětem domácího násilí.
Dotace pro rok 2020


Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2020

Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů.
Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
-        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin  
-        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 

Všechny potřebné informace naleznete zde.
VÝSLEDKY
 dotačního programu jsou zveřejněny zde.


Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 (MV ČR)

 
Dne 9. 12. 2019 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.
 
Priority Programu prevence kriminality 2020 jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy 
v prevenci majetkové kriminality ad.).
 
Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2020 naleznete na:
 
Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního
a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 15. 2. 2020.
VÝSLEDKY dotačního programu jsou zveřejněny zde.
 


Bližší informace k uvedeným dotačním programům vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, mob.: 736 650 140, e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz), Gabriela Tymrová (tel.: 354 222 177, mob.: 601 214 152, e-mail: gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz) nebo Ing. Bc. Šárka Benešová - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence OBKŘ (tel.: 354 222 575,  mob.: 739 604 886 ,e-mail: sarka.benesova@kr-karlovarsky.cz).


Pozvánky na akce

Pozvánky na akce z oblasti prevence kriminality zde.
 

Kontakty

Kontakty PK.pdfKontakty na pracovníky Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje - oblast prevence kriminality
 Příloha č.2 aktualizace červenec 20.pdfKontakty na členy Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality a Komise prevence kriminality 
  

Strategické dokumenty

 

Plány práce prevence kriminality vycházející z Koncepce prevence kriminality KVK na léta 2018 - 2022


Analýza kriminality Karlovarského kraje


Konference a semináře

 

Projekty

stávájící

  • Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji
  • Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
  • #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi
  • Bezpečná škola - prevence především
  • Bezpečná škola - bezpečný kyberprostor

 

ukončené

  

Pro více informací o jednotlivých projektech se můžete obracet na manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje
Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz ).


Preventivně osvětové materiály, publikace z oblasti prevence kriminality

 


Zajímavé odkazy

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 29.9.2020 12:09