Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Oblast prevence kriminality

 Oblast prevence kriminality

Aktuality

přehled aktualit z oblasti prevence kriminality zde.Jak mluvit s dětmi o válce


Válka na Ukrajině

Obavy z války a z nejisté budoucnosti asi občas zachvátí každého z nás.
Ti nejmenší z nás, na které rovněž aktuální situace působí ze všech médií, nejsou schopni situaci sami porozumět. Na základě toho, jaké emoce v dětech události spojené s válkou na Ukrajině vyvolávají, vykazují někteří jedinci známky velice silného strachu, deprese a silnou frustraci.
Je důležité, aby rodiče, či pedagogové s dětmi o situaci hovořili, přiměřeně k věku a rozumových schopnostem, vysvětlili jim, co se děje, uklidnili je a nechali děti hovořit o svých pocitech. 

Linka bezpečí - tipy pro děti a rodiče zde
Jak mluvit s dětmi o válce.pdfJak mluvit s dětmi o válce - Centrum LOCIKA

Preventivní informace pro občany Ukrajiny na území ČR
Jsou zaznamenávány případy zneužití situace na Ukrajině různými podvodníky, kteří za úplatu nabízejí pomoc se zajištěním či urychlením registračního procesu, či zprostředkování práce.
Policie ČR připravila sadu informativních preventivních materiálů k distribuci směrem k ukrajinským uprchlíkům.Analýza stavu drogové scény a závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021

 

Dotace pro rok 2022

 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2022
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 20. 1. 2022, 9:00 hodin  
 - do 27. 1. 2022, 14:00 hodin 

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.
Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

 

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde.
 
Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 (MV ČR)

 Dne 23. 2. 2022 byl vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022.

Priority Programu prevence kriminality 2022 jsou:
1. Systém prevence kriminality.
2. Pomoc obětem trestné činnosti.
3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Bližší informace k Programu včetně Zásad pro poskytování dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2021 naleznete zde.

Příjemcem dotace může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního a investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do 31. 3. 2022.

Bližší informace k uvedeným dotačním programům vám podá Ing. Tereza Pásková - krajská manažerka prevence kriminality (tel.: 354 222 189, mob.: 736 650 140, e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz) a Gabriela Tymrová (tel.: 354 222 177, mob.: 601 214 152, e-mail: gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz).  

 

 Prevence majetkové kriminality u vodních ploch "Bez úhony u vody"

 
Bez úhony u vody

Vodní areály v horkém letním počasí nenavštěvují pouze lidé toužící po osvěžení, zábavě, klidu, či odpočinku.
Mezi návštěvníky jsou tací, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
V případě, že s sebou nosíte vyšší obnos peněz a další cennosti, nespoléhejte, že si toho nikdo nevšimne nebo že nebudete okradeni.
Ke krádežím u vodních ploch v průběhu letních sezón skutečně dochází!
Nenechávejte své věci při koupání bez dozoru!

Bez úhony u vody - prevence majetkové kriminality vodní plochy FINAL.pdfBez úhony u vody - prevence majetkové kriminality vodní plochy

 


Metodika "Dohledová služba ve škole"

Metodika je určena pro ředitele základních a středních škol v Karlovarském kraji a pro jejich zřizovatele.

 

Hlavním účelem pracovníka dohledové služby ve škole je minimalizace rizik spojených s nebezpečím z venkovního prostředí například v podobě cizích osob, či agresivních rodičů, jelikož právě tento pracovník zajišťuje prvotní styk s osobami vstupujícími do školy.
 
Metodika přináší odpovědi na otázky, které mohou při zvažování zřízení dohledové služby ve škole vyvstat. Pomocí provázaných kapitol a zkušeností z praxe poradí například s vhodným postupem pro výběr pracovníka, sestavením optimální pracovní náplně s přihlédnutím k jednotlivým specifikům dané školy, či přehledně představí možné zdroje financování.
 
Praxe stále ukazuje, že i v dnešní době moderních technologií je přítomnost lidského faktoru v oblasti bezpečnosti nezastupitelná! 
 
Videoprůvodce metodikou, verzi pro tisk a další informace naleznete zde.  

 

COVID-19

Domácí násilí v době pandemie koronaviru může eskalovat  
Domácí násilíOmezení volného pohybu osob, sociální izolace, ztráta zaměstnání, výrazný pokles finančních příjmů do rodinného rozpočtu, ponorková nemoc mezi partnery a členy domácnosti, eskalace dříve neřešených každodenních problémů, pocit nejistoty a obavy z budoucnosti, včetně strachu z nakažení koronavirem, to vše mělo a má vliv na životy rodin.
Dveře domácností se zavřely a zcela oprávněně se objevují obavy, že za nimi může docházet k nárůstu domácího násilí, zejména situačního násilí, i přes fakt, že data počtu případů vykázání násilných osob ze společného obydlí a počtu obětí, které vyhledaly pomoc za období epidemie koronaviru v ČR, o nárůstu domácího násilí prozatím nevypovídají.
 
I přes nepravdivou interpretaci médií všechny pilíře pomoci v době epidemie obětem domácího násilí pomoc poskytují.
 


Pozvánky na akce

Pozvánky na akce z oblasti prevence kriminality zde.
 

Kontakty

 • Příloha č.2 aktualizace leden 22.pdfKontakty na členy Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality KVK a Komise bezpečnosti a prevence kriminality 
 • Kontakty MV OPK, OBKŘ.pdfKontakty na pracovníky Ministerstva vnitra a Karlovarského kraje - oblast prevence kriminality
 • leták k záškoláctví_Chebsko_Karlovarsko_Sokolovsko.pdfZáskoláctví - přehled sociálních služeb v Karlovarském kraji pro účely práce školských zařízení
  

Strategické dokumenty

 

Plány práce prevence kriminality vycházející z Koncepce prevence kriminality KVK na léta 2018 - 2022


Analýza kriminality Karlovarského kraje

 

Rizikovost krajů a okresů - mapy rizikovosti


Konference a semináře

 

Projekty

stávájící

 • Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
 • Bezpečná škola - prevence především
 • Bezpečná škola - bezpečný kyberprostor

 

ukončené

 • Analýza drogové scény Karlovarského kraje v roce 2021 (2021)
 • Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji (2020)
 • #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi (od října 2021 převzal koordinaci OŠMT) 
 • Informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů (2018)
 • krajský projekt Karlovarský kraj bezpečně online (2014)

  

Pro více informací o jednotlivých projektech se můžete obracet na manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje
Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz ).

Zprávy, důležité dokumenty

 

Preventivně osvětové materiály, publikace z oblasti prevence kriminality

 


Zajímavé odkazy

Za stránku zodpovídá: Ing. Tereza Pásková
Datum poslední změny: 12.5.2022 14:57