Úvodní strana > Krajský úřad > Tématické okruhy > Právní úprava oblasti péče o kulturní památky

 Právní úprava oblasti péče o kulturní památky

Základním právním předpisem upravujícím oblast státní památkové péče je zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Úplné aktuální znění zákona opatřené výběrem z judikatury je k dispozici na stránkách Ministerstva kultury ČR 
  Zákon zejména stanovuje a vymezuje:
  • základní pojmy - kulturní památka, národní kulturní památka, památková zóna, památková rezervace, ochranné pásmo kulturní památky
  • postup při prohlašování věci za kulturní památku (§ 3) nebo při zrušení prohlášení (§ 8)
  • způsob evidence kulturních památek
  • práva a povinnosti vlastníků kulturních památek a vlastníků nemovitostí nacházejících se v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech kulturních památek (§ 9, § 12, § 14)
  • povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob
  • opatření k zajištění péče o kulturní památky (§ 10, § 15)
  • možnost požádat o příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky (§ 16)
  • podmínky provádění archeologických výzkumů a postup při učinění archeologického nálezu (§ 21 a násl.)
  • orgány a organizace státní památkové péče (§ 25 a násl.)
  • opatření při porušení povinností daných zákonem - pokuty (§ 35 a násl.)
  Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří památky nemovité (zámky, hrady, kostely, městské domy, stavby lidové architektury, kaple ad.) a památky movité (malířská, sochařská aj. uměleckořemeslná díla, ale i strojní zařízení apod.)
  Na výše uvedeném odkazu na stránky Ministerstva kultury ČR je možné stáhnout i znění dalších právních předpisů vztahujících se k oblasti státní památkové péče.
Za stránku zodpovídá: Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 26.7.2016 14:15