Úvodní strana > Krajský úřad > Veřejné sbírky

 Veřejné sbírky


Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) může sbírku konat obec, kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo právnická osoba.  Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v případě, že má na území České republiky sídlo, nebo,
jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o  Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku. Veřejná sbírka může být na dobu určitou maximálně 3 roky, nebo na dobu neurčitou. Pokud shora uvedenou podmínku splňujete, je k vydání osvědčení, které umožňuje konat veřejnou sbírku potřeba vyplnit a zaslat následující formuláře:
 • a) oznámení o konání sbírky – účel sbírky, který musí být formulován jasně a nezaměnitelně - 
  Vzor oznámení o konání sbírky,
 • b) plnou moc, jedná-li jménem právnické osoby ve věcech veřejné sbírky jiná osoba
  než statutární orgán,
 • c) potvrzení příslušného finančního úřadu a celního úřadu, že právnická osoba konající sbírku nemá splatný daňový nedoplatek,
 • d) potvrzení zdravotních pojišťoven, že právnická osoba, která koná sbírku, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (jedná se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Odborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovny),
 • e) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že právnická osoba, konající sbírku nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • f) čestné prohlášení o tom, že právnická osoba konající sbírku nevstoupila do likvidace,
  že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa - Vzor čestného prohlášení,
 • g) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky - Vzor čestného prohlášení,
 • h) souhlas Ministerstva zahraničních věci s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírku použito v zahraničí,
 • ch) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami.

Koná-li veřejnou sbírku obec je povinna zaslat následující formuláře:
 • a)  oznámení o konání sbírky – účel sbírky, který musí být formulován jasně a nezaměnitelně (viz příloha),
 • b) plnou moc, jedná-li jménem obce ve věcech veřejné sbírky jiná osoba než starosta obce,
 • c) usnesení orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů příslušným orgánem je rada obce pokud si tuto pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo obce,
 • d) souhlas ministerstva zahraničních věci s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírku použito v zahraničí,
 • e) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami.
 

Veřejné sbírky lze podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách konat jedním nebo více z následujících způsobů:

 • a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
 • b) sběracími listinami,
 • c) pokladničkami,
 • d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
 • e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
 • f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení,  
 • g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Dále příslušný krajský úřad podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách na žádost právnické osoby, která oznámila konání veřejné sbírky, rozhodne o možnosti konat sbírku i jiným způsobem než uvedeným v ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona.
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Bc. Lenka Valová
Datum poslední změny: 13.9.2022 12:34