Úvodní strana > Krajský úřad > Ochrana oznamovatelů

 Ochrana oznamovatelů

Základní informace k ochraně oznamovatelů:
 1. Krajský úřad je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ochranu osob, které oznámení učinily.
 2. Oznamovatel může podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU podat oznámení prostřednictvím vnitřního a vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.
 3. Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele.
 4. Uveřejnění může oznamovatel využít jen v případě, že oznámení nejdříve učinil prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
 5. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat:
 6. a) zadávání veřejných zakázek;
  b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  d) bezpečnost dopravy;
  e) ochrana životního prostředí;
  f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  h) veřejné zdraví;
  i) ochrana spotřebitele;
  j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 7. Oznámení podává zaměstnanec krajského úřadu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU příslušné osobě:
 8. a) písemně v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky na podatelně úřadu s označením „WHISTLEBLOWING“, 
  b) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@kr-karlovarsky.cz,
  c) ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  d) telefonicky na čísle uveřejněném na webových stránkách, kdy telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván.

 9. Příslušná osoba:

Mgr. Bc. Lenka Valová, tel. 354 222 176
Zástupce příslušné osoby: Ing. Radim Adamec, tel. 354 222 410
e-mail: whistleblowing@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth
Datum poslední změny: 15.12.2021 16:00