Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se projektů geologických prací

 Žádost o poskytnutí informací týkající se projektů geologických prací

​Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.01.2019

Dotaz:
Žadatel si požádal o sdělení:

1) Kolik Váš úřad vydal rozhodnutí podle § 14 odst. 2 z. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v letech 2016, 2017 a 2018? Kolik z těchto rozhodnutí nabylo právní moci v prvním stupni? Kolik rozhodnutí bylo napadeno odvoláním? Prosím o poskytnutí kopie všech rozhodnutí Vašeho úřadu v elektronické verzi. (Rozhodnutím Vašeho úřadu rozumím jakékoliv rozhodnutí nebo usnesení, kterým řízení skončilo jakýmkoliv způsobem.)

2) Kolik vedl Váš úřad v letech 2016, 2017 a 2018 sporných řízení (§ 141 správního řádu) a řízení o určení právního vztahu (§ 142 správního řádu, která se týkala práv a povinností fyzických a právnických osob upravených z. č. 62/1988 Sb.; právnickou osobou rozumím i územně samosprávné celky a stát.“

Odpověď:
1) Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje sděluje, že v předmětných letech nevedl žádné správní řízení o omezení vlastnických práv podle § 14 odst. 2 zákona.

2) Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje sděluje, že žádná taková řízení nevedl.

Zveřejněno: 23.01.2019

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 23.1.2019 10:18