Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o posykytnutí informací týkající se přezkumu hospodaření územních celků za období roku 2014

 Žádost o posykytnutí informací týkající se přezkumu hospodaření územních celků za období roku 2014

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
1) Vedla obec Stanovice podle zákona evidenci neplatičů pohledávek z místních poplatků?
2) Vydávala obec Stanovice platební výměry za neplatiči?
3) Jaká byla výše částky, kterou již nešlo v době kontroly ze zákona po neplatičích již vymáhat?
4) Jaká byla celková částka dluhu neplatičů místních poplatků v roce 2014?
5) Žádám o zaslání kopie z kontroly – auditu KUKK (zprávy z přezkumu) za výše uvedené období roku 2014.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že:
Ad 1) Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014 bylo zjištěno, že obec Stanovice vedla evidenci pohledávek dle jednotlivých dlužníků v programu TRIADA.
Ad 2) Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014 bylo zjištěno, že účetní jednotka (tedy obec Stanovice) v roce 2014 u pohledávek z poplatku ze psů, který vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 03/2007 o místních poplatcích (účinné od 01. 01. 2008), nevyměřovala dlužníkům (neplatičům poplatku) platební výměry,.
Ad 3) Z účetního výkazu Výkaz zisku a ztráty obce Stanovice k 31. 12. 2014 lze zjistit,
že syntetický účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek obsahuje nulovou částku vyřazených pohledávek. Problematika vzniku jednotlivých nedoplatků před rokem 2014 nebyla předmětem přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014.
Ad 4) Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014 bylo zjištěno, že zůstatek pohledávek z poplatků ze psů byl k 31.12.2014 ve výši 13.084,- Kč.
Ad 5) Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014 je přílohou č. 1 k této odpovědi a veškeré výše uvedené informace jsou čerpány:
- z výše uvedené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2014
-    a z účetních výkazů obce Stanovice za rok 2014, které jsou veřejně dohledatelné i v Monitoru (informačním sytému) Ministerstva financí ČR, viz např. pro rok 2014: https://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00254975#ucetni-zaverka.

 

180412-priloha-c-1.pdfPříloha.pdf

Zveřejněno: 12. 04. 2018

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 25.7.2018 16:31