Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se přezkumu hospodaření územních celků

 Žádost o poskytnutí informací týkající se přezkumu hospodaření územních celků

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 07. 03. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o následující informace:
1) Vedla obec Stanovice řádně evidenci neplatičů pohledávek z místních poplatků?
2) Vydávala obec Stanovice platební výměry za neplatiči?
3) Jaká byla výše částky, kterou již nešlo ze zákona po neplatičích již vymáhat?
4) Jaká byla celková částka dluhu neplatičů místních poplatků v době kontroly KÚKK.
5) Zpráva z auditu KÚKK, která případě výše uvedené informace potvrdí.

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že ve své žádosti žadatelel neupřesňuje, k jakému konkrétnímu období se vznesené dotazy vztahují
a současně se odvolává na společné jednání na Krajském úřadě Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 16. 04. 2015, lze dovodit, že se bude jednat o dotazy vztahující se k přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015, 2016 a 2017. Následující poskytnuté informace proto vycházejí z údajů z přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015 a 2016. Informace vycházející z údajů z přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2017 nemohou být poskytnuty, protože  přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2017 ještě nebylo ukončeno.

Ad 1) Obec Stanovice vybírá v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatky ze psů (dále jen „zákon č. 565/1990 Sb.“). Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015 a 2016 bylo zjištěno, že obec Stanovice vede evidence poplatků elektronicky v programu Munis a při kontrole tohoto předmětu přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 
Ad 2) Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015 bylo zjištěno, že v červenci 2015 obec Stanovice odeslala 22 písemností, tj. „Upozornění na neuhrazení poplatku ze psů“ za rok 2015. V průběhu roku 2015 byly vystaveny 2 písemnosti „Platební výměry na místní poplatek ze psů“. Tím, že obec vyměřila nezaplacené poplatky občanům platebním výměrem, splnila svou zákonnou povinnost, která jí vyplývá z ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb. Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2016 bylo zjištěno, že obec vystavuje na pohledávky z místních poplatků ,,Upozornění na neuhrazení poplatku ze psů". Platební výměr se vystavuje v případě neuhrazení poplatku po jednom roce po odeslání upozornění
na neuhrazení poplatku ze psů.
 
Ad 3) Z účetního výkazu Výkaz zisku a ztráty obce Stanovice k 31.12.2015 lze zjistit, že syntetický účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek obsahuje částku vyřazených pohledávek ve výši 113.171,-- Kč. Z účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát obce Stanovice k 31.12.2016 lze zjistit, že syntetický účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek obsahuje částku vyřazených pohledávek ve výši 93.587,90,-- Kč. Z výše uvedených souhrnných částek na za rok 2015 a 2016 však nelze zpětně přesně uvést, v jaké konkrétní výši byly vyřazeny pohledávky za místními poplatky. K tomu by bylo potřeba využít inventurní soupisy
z inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 a k 31.12.2016, které musí být uloženy na Obecním úřadě Stanovice. Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ad 4) Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015 bylo zjištěno z předloženého účetního výkazu Rozvaha obce Stanovice k 31.12.2015, že syntetický účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje ve sloupci Brutto částku ve výši 1.000,-- Kč, korekci ve výši 390,-- Kč (tj. opravné položky zaúčtované na syntetickém účtu 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) a ve sloupci Netto částku ve výši 610,-- Kč. Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice
za rok 2016 bylo zjištěno z předloženého účetního výkazu Rozvaha obce Stanovice k 31.12.2016, že syntetický účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti obsahuje ve sloupci Brutto částku ve výši 5.500,-- Kč, korekci ve výši 1.720,-- Kč (tj. opravné položky zaúčtované na syntetickém účtu 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) a ve sloupci Netto částku ve výši 3.780,-- Kč.
 
Ad 5) Požadovanou zprávu nemůžeme poskytnout, protože oddělení auditu (v období roku 2015 – 30. 09. 2016), resp. odbor interního auditu a kontroly v následujícím období, nevykonal žádný audit či auditní zakázku, která by prověřovala skutečnosti uvedené v žádosti.
 
Veškeré výše uvedené informace jsou čerpány ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2015
a ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2016, které jsou pro občany přístupné na Obecním úřadě Stanovice a dále z účetních výkazů obce Stanovice za rok 2015 a 2016, které jsou veřejně dohledatelné v Monitoru (informačním sytému) Ministerstva financí ČR, viz např. pro rok 2015: https://monitor.statnipokladna.cz/2015.
 


Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 22.3.2018 10:06